Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2014

 

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 22.6.2015

 

1. Inventarizační zpráva

2. Rozvaha

3. Výkaz zisku a ztráty

4. Příloha

5. Přehled o změnách vlastního kapitálu

6. Přehled o peněžních tocích

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

8. Zpráva o výsledcích finančních kontrol

9. Zpráva interního auditora

10. Sestava FIN 2-12