Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015

 

Materiál pro 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 20.06.2016

 

 

 

Rozvahu,

 

Výkaz zisku a ztrát

 

Příloha

 

Přehled o peněžních tocích

 

Přehled o změnách vlastního kapitálu.

 

Přezkumu hospodaření

 

Inventarizační zpráva