Obsah Účetní závěrky Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31. 12. 2016

 

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 19. 06. 2017

 

1.   Rozvaha

2.   Výkaz zisku a ztráty

3.   Příloha k účetní závěrce

4.   Přehled o peněžních tocích

5.   Přehled o změnách vlastního kapitálu

6.   Inventarizační zpráva

7.   Zpráva o přezkumu hospodaření SMO od 1.1.2016 – 31.12.2016