Obsah Účetní závěrky Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31. 12. 2017

 

Materiál pro 32. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 18. 06. 2018

 

a)  Rozvaha 2017

b)  Výkaz zisku a ztráty 2017

c)  Příloha k účetní závěrce 2017

d)  Přehled o peněžních tocích 2017

e)  Přehled o změnách vlastního kapitálu 2017

f)    Zpráva o přezkumu hospodaření SMO od 1.1.2017 – 31.12.2017

g)  Zpráva interního auditora 2017

h)  Inventarizační zpráva 2017

i)    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 2017