ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

 

UZ01 Komentář k účetní závěrce 2018

UZ02 rozvaha 2018

UZ03 výkaz zisku a ztrát 2018

UZ04 příloha k účetní závěrce 2018

UZ05 přehled o peněžních tocích 2018

UZ06 přehled o změnách vlastního kapitálu 2018

UZ07 inventarizační zpráva 2018

UZ08 zpráva o přezkumu hospodaření 2018