ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

 

UZ01 Komentář k účetní závěrce 2020

UZ02 Rozvaha 2020

UZ03 Výkaz zisku a ztrát 2020

UZ04 Příloha k účetní závěrce 2020

UZ05 Přehled o peněžních tocích 2020

UZ06 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2020

UZ07 Inventarizační zpráva 2020

UZ08 Zpráva o přezkumu hospodaření 2020