ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

 

UZ01 Komentář k účetní závěrce 2021

UZ02 Rozvaha 2021

UZ03 Výkaz zisku a ztrát 2021

UZ04 Příloha k účetní závěrce 2021

UZ05 Přehled o peněžních tocích 2021

UZ06 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2021