Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2009

 

Materiál pro 27.zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 22.6.2010

 

 

OBSAH

A. ÚVOD

souhrnný komentář k závěrečnému účtu za rok 2009

komentáře jednotlivých odborů k činnosti a hospodaření v roce 2009

 

B. HOSPODAŘENÍ MĚSTA

zpráva nezávislého auditora o přezkumu hospodaření za rok 2009

rozvaha (060)

příloha k účetní závěrce

příloha k účetní závěrce – textová část

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 (040)

peněžní plnění CASH FLOW

ukazatel dluhové služby

monitoring hospodaření jednotlivých obcí – SIMU

zadluženost rozpočtu města

přehled úvěrů a půjček

přehled úvěrů a půjček poskytnutých jiným organizacím

fondy: fond rezerv a rozvoje

          fond rozvoje bydlení

          povodňový fond obnovy bydlení

          sociální fond

inventarizace cenných papírů

daň z příjmu za rok 2009

 

výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2009

plnění závazných ukazatelů za rok 2009

plnění příjmů za rok 2009

plnění výdajů za rok 2009

financování v roce 2009

souhrnné  výdaje v členění: dle oddílu a paragrafu včetně městských částí

                                             dle ORG včetně městských částí

                                             po položkách včetně městských částí

                                             celkové výdaje městských částí

 

komentář k návrhu na finanční vypořádání za rok 2009

návrh na finanční vypořádání za rok 2009

finanční vypořádání SMO za rok 2009 – tabulka

finanční vypořádání městských částí - tabulka

 

seznam přijatých dotací v roce 2009

seznam dotací v roce 2009, o které je upraven schválený rozpočet

přehled přijatých dotací dle položky v roce 2009

státní závěrečný účet za rok 2009

finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2009

příjem z projektů EU 2009

 

granty: sportovní

            kulturní

přímé sociální dotace

dotace ostatní schválené RMO

                                         ZMO

rekapitulace schválených rozpočtových opatření

rozpočtová opatření schválená ZMO

rozpočtová opatření schválená RMO

přehled sankcí

 

 

C. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

 

1) Školské příspěvkové organizace   vše v členění MŠ, ZŠ, ZŠS na jednotlivých listech tabulek

komentář

vybrané ukazatele z Výkazu zisku a ztrát

hodnota majetku dle Rozvahy

návrh na rozdělení hospodářského výsledku

dotace zřizovatele v roce 2009

provozní prostředky na jednoho žáka

 

2) Městské lesy Opava

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

dopis vedení organizace

zpráva nezávislého auditora

plán hospodaření 2010

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2009

 

3 )Knihovna Petra Bezruče

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2009

 

4) Slezské divadlo Opava

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2009

zpráva nezávislého auditora

 

5) Seniorcentrum Opava

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2009

 

6) OKO

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2009

 

 

 

 

    

D. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA

 

100% vlastněné městem

 

výsledek projednávání hospodaření obchodních organizací valnou hromadou

 

1) Technické služby Opava, s.r.o.

-  zpráva o činnosti

- zpráva auditora

- účetní závěrka

 

2) Městský dopravní podnik Opava, a.s.

 

3) Pila Hrabství, s.r.o.

- zpráva o hospodaření

 - zpráva auditora

 - výkazy

 

4) Hala Opava a.s.

- zpráva o činnosti

- zpráva auditora

 - výkazy:

a) rozvaha

b) výsledovka

c) příloha k účetní závěrce

d) cash flow 

e) změny vlastního kapitálu

 

S většinovým podílem

 

5) Slezský fotbalový club Opava a.s. (účetní obd. 1.7.2008 - 30.6.2009)

- výkazy

- příloha k úč. závěrce