Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2010

 

Materiál pro 5.zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 20.6.2011

 

 

A. ČINNOST JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

0020 finanční a rozpočtový

0030 školství

0040 sociálních věcí

0050 – 0052 majetku města

0060 výstavby

0080 hlavního architekta a územního plánu

0090 vnitřních věcí

0110 městská policie

0120 - 0121 kancelář primátora

0130 životního prostředí

0140 rozvoje města a strategického plánování

0150 živnostenský

0160 dopravy

0170 informatiky

0180 právní a organizační

0191 – 0194 kancelář tajemníka

0210 kontroly

0220 přípravy a realizace investic

 

 

B. HOSPODAŘENÍ MĚSTA

1. zpráva nezávislého auditora o přezkumu hospodaření za rok 2010

2. rozvaha

3. výkaz zisku a ztrát

4. příloha k účetní závěrce

5. výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12

6. peněžní tok

7. ukazatel dluhové služby

8. monitoring hospodaření jednotlivých obcí – SIMU

9. zadluženost rozpočtu města

10. přehled úvěrů a půjček

11. přehled úvěrů a půjček poskytnutých jiným organizacím

12. fondy: fond rezerv a rozvoje

13.            fond rozvoje bydlení

14.            povodňový fond obnovy bydlení

15.            sociální fond

16. inventarizace cenných papírů

17. daň z příjmu za rok 2010

 

18. výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2010

19. plnění závazných ukazatelů za rok 2010

20. plnění příjmů za rok 2010

21. plnění výdajů za rok 2010

22. financování v roce 2010

23. souhrnné  výdaje v členění: dle oddílu a paragrafu včetně městských částí

24.                                              dle ORG včetně městských částí

25.                                              po položkách včetně městských částí

26.                                              celkové výdaje městských částí

 

 

 

27. komentář k návrhu na finanční vypořádání za rok 2010

28. návrh na finanční vypořádání za rok 2010

29. finanční vypořádání SMO za rok 2010 – tabulka

30. finanční vypořádání městských částí - tabulka

 

31. seznam přijatých dotací v roce 2010

32. přehled dotací v roce 2010, o které je upraven schválený rozpočet

33. přehled přijatých dotací dle položky v roce 2010

34. Přehled dotací dle zdrojů financování v roce 2010

35. státní závěrečný účet za rok 2010

36. finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2010

 

37. rekapitulace poskytnutých grantů a dotací

38. sportovní granty

39. kulturní granty

40. dotace ostatní

41. sociální dotace

42. rekapitulace schválených rozpočtových opatření

43. rozpočtová opatření schválená ZMO

44. rozpočtová opatření schválená RMO

45. přehled sankcí

 

 

C. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

 

1) Školské příspěvkové organizace   vše v členění MŠ, ZŠ, ZŠS na jednotlivých listech tabulek

komentář

vybrané ukazatele z Výkazu zisku a ztrát

hodnota majetku dle Rozvahy

návrh na rozdělení hospodářského výsledku

dotace zřizovatele v roce 2010

provozní prostředky na jednoho žáka

 

2) Městské lesy Opava

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

výroční zpráva

rozbor hospodaření

dopis vedení organizace

zpráva nezávislého auditora

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2010

 

3 )Knihovna Petra Bezruče

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2010

 

4) Slezské divadlo Opava

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2010

 

5) Seniorcentrum Opava

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2010

 

6) OKO

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

rozbor hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření za rok 2010

 

 

D. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA

 

100% vlastněné městem

 

výsledek projednávání hospodaření obchodních organizací valnou hromadou

 

1) Technické služby Opava, s.r.o.

výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

zpráva auditora

účetní závěrka (rozvaha, výsledovka, příloha, zpráva o peněžních tocích)

meziroční rozbor základních ukazatelů

vyhodnocení investic za rok 2010

zpráva dozorčí rady

 

2) Městský dopravní podnik Opava, a.s.

výroční zpráva 

zpráva auditora

rozvaha

výsledovka

příloha k účetní závěrce

přehled o peněžních tocích

přehled o změnách vlastního kapitálu

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 

3) Pila Hrabství, s.r.o.

zpráva auditora

rozvaha

výsledovka

příloha k účetní závěrce

přehled o změnách vlastního kapitálu

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 

4) Hala Opava a.s.

zpráva auditora

zpráva o činnosti

rozvaha

výsledovka

příloha k účetní závěrce

zpráva o změnách vlastního kapitálu

 

 

 

 

S většinovým podílem

 

5) Slezský fotbalový club Opava a.s. (účetní období  1.7.2009 - 30.6.2010)

rozvaha

výsledovka

příloha k účetní závěrce