Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2011

 

Materiál pro 11.zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 25.6.2012

 

 

A. ČINNOST JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

0020 finanční a rozpočtový

0030 školství

0040 sociálních věcí

0050 – 0052 majetku města

0060 výstavby

0080 hlavního architekta a územního plánu

0090 vnitřních věcí

0110 městská policie

0120 - 0121 kancelář primátora

0130 životního prostředí

0140 rozvoje města a strategického plánování

0150 živnostenský

0160 dopravy

0170 informatiky

0180 právní a organizační

0191 – 0194 kancelář tajemníka

0210 kontroly

0220 přípravy a realizace investic

 

 

B. HOSPODAŘENÍ MĚSTA

1.   zpráva nezávislého auditora o přezkumu hospodaření za rok 2011

2.   účetní závěrka: rozvaha

3.                             výkaz zisku a ztrát

4.                             příloha k účetní závěrce   

5.                             přehled o peněžních tocích

6.                             přehled o změnách vlastního kapitálu

7.   výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12

8.   tok peněžní hotovosti

9.   ukazatel dluhové služby

10. monitoring hospodaření jednotlivých obcí – SIMU

11. zadluženost rozpočtu města

12. přehled úvěrů a půjček

13. přehled úvěrů a půjček poskytnutých jiným organizacím

14. fondy

15. inventarizace cenných papírů

16. daň z příjmu za rok

17. výsledek rozpočtového hospodaření  

18. plnění závazných ukazatelů

19. plnění příjmů

20. čerpání výdajů

21. financování

22. souhrnné  výdaje v členění: dle oddílu a paragrafu včetně městských částí

23.                                              dle ORG včetně městských částí

24.                                              po položkách včetně městských částí

25.                                              celkové výdaje městských částí

26. komentář k návrhu na finanční vypořádání

27. návrh na finanční vypořádání

27.a) usnesení ZMO k finančnímu vypořádání

28. finanční vypořádání SMO  – tabulka

29. finanční vypořádání městských částí - tabulka

30. seznam přijatých dotací

31. přehled přijatých dotací

32. přehled dotací dle zdrojů financování

33. státní závěrečný účet

34. finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem

35. rekapitulace poskytnutých grantů a dotací

36. sportovní granty

37. kulturní granty

38. dotace ostatní

39. sociální dotace

40. rekapitulace schválených rozpočtových opatření

41. rozpočtová opatření schválená ZMO

42. rozpočtová opatření schválená RMO

43. přehled sankcí

 

 

C. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

 

1) Školské příspěvkové organizace    

komentář odboru školství k ZÚ

finanční příspěvky zřizovatele

 

Mateřské školy

Návrh na rozdělení HV

Ukazatele pohybu majetku

MŠ 17.listopadu - hospodaření

                           - závěrka

MŠ E.Beneše - hospodaření

                        - závěrka

MŠ Havlíčkova - hospodaření

                         - závěrka

MŠ Heydukova - hospodaření

                          - závěrka

MŠ Krnovská - hospodaření

                       - závěrka

MŠ Mnišská - hospodaření

                     - závěrka

MŠ Na Pastvisku - hospodaření

                             - závěrka

MŠ Neumannova - hospodaření

                             - závěrka

MŠ Olomoucká - hospodaření

                          - závěrka

MŠ Pekařská - hospodaření

                       - závěrka

MŠ Riegrova - hospodaření

                      - závěrka

MŠ Zborovská - hospodaření

                         - závěrka

 

Základní školy, Základní a mateřské školy

Návrh na rozdělení HV

Ukazatele pohybu majetku

ZŠ B.Němcové - hospodaření

                          - závěrka

ZŠ E.Beneše - hospodaření

                       - závěrka

ZŠ Englišova - hospodaření

                       - závěrka

ZŠ a MŠ Komárov - hospodaření

                               - závěrka

ZŠ Kylešovice - hospodaření

                       - závěrka

ZŠ a MŠ Malé Hoštice - hospodaření

                                     - závěrka

ZŠ Mařádkova - hospodaření

                         - závěrka

ZŠ Ochranova - hospodaření

                        - závěrka

ZŠ Otická - hospodaření

                 - závěrka

ZŠ Riegrova - hospodaření

                      - závěrka

ZŠ a MŠ Šrámkova - hospodaření

                                - závěrka

ZŠ a MŠ Suché Lazce - hospodaření

                                     - závěrka

ZŠ a MŠ Vávrovice - hospodaření

                                - závěrka

ZŠ Vrchní - hospodaření

                 - závěrka

 

Ostatní

Návrh na rozdělení HV

Ukazatele pohybu majetku

Zařízení školního stravování - hospodaření

                                              - závěrka

Středisko volného času - hospodaření

                                       - závěrka

 

2) Městské lesy Opava

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

zpráva o činnosti

zpráva nezávislého auditora

návrh rozdělení výsledků hospodaření 

dopis vedení organizace

 

3 )Knihovna Petra Bezruče

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

zpráva o činnosti

hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření

 

4) Slezské divadlo Opava

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

zpráva o činnosti

hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření

 

5) Seniorcentrum Opava

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

zpráva o činnosti

hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření

 

6) OKO

vybrané ekonomické ukazatele

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha k výkazům

zpráva o činnosti

hospodaření

návrh rozdělení výsledků hospodaření

 

 

D. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA

 

 

100% vlastněné městem

 

výsledek projednávání hospodaření obchodních organizací valnou hromadou

 

1) Technické služby Opava, s.r.o.

výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

zpráva auditora

rozvaha

výkaz zisku a ztrát

příloha k účetní závěrce

zpráva dozorčí rady

 

2) Městský dopravní podnik Opava, a.s.

výroční zpráva 

zpráva auditora

rozvaha

výkaz zisku a ztrát

příloha k účetní závěrce

přehled o peněžních tocích

přehled o změnách vlastního kapitálu

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

zpráva o přezkoumání SMJ

strategie 2011-2020

 

3) Pila Hrabství, s.r.o.

zpráva auditora

zpráva o činnosti

rozvaha

výkaz zisku a ztrát

příloha k účetní závěrce

zpráva o změnách vlastního kapitálu

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 

4) Hala Opava a.s.

zpráva auditora

zpráva o činnosti

rozvaha

výkaz zisku a ztrát

příloha k účetní závěrce

zpráva o změnách vlastního kapitálu

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 

 

S většinovým podílem

 

5) Slezský fotbalový club Opava a.s. (účetní období  1.7.2010 - 30.6.2011)

zpráva o činnosti

rozvaha

výkaz zisku a ztrát

příloha k účetní závěrce