Zpět na stránku www.opava-city.cz/rozpocet

Obsah Závěrečného účtu Statutárního města Opavy za rok 2012

 

Materiál pro 18.zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 24.6.2013

 

 

A  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

  A1  Komentář k účetní závěrce

  A2  Zpráva nezávislého auditora o přezkumu hospodaření

  A3  Rozvaha

  A4  Výkaz zisku a ztrát

  A5  Příloha k účetní závěrce

  A6 Přehled o změnách vlastního kapitálu

  A7 Přehled o peněžních tocích

  A8 Inventarizační zpráva

  A9 Rozvaha a výsledovka 2010-2012

 

B HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

B1  Komentář k hospodaření SMO

B2 Činnost jednotlivých odborů

 B2-0020 finanční a rozpočtový

 B2-0030 školství

 B2-0040 sociálních věcí

 B2-005X majetku města

 B2-0060 výstavby

 B2-0080 hlavního architekta a územního plánu

 B2-0090 vnitřních věcí

 B2-0110 městská policie

 B2-012X kancelář primátora

 B2-0130 životního prostředí

 B2-0140 rozvoje města a strategického plánování

 B2-0150 živnostenský

 B2-0160 dopravy

 B2-0170 informatiky

 B2-0180 právní a organizační

 B2-019X kancelář tajemníka

 B2-0210 kontroly, interního auditu a bezpečnosti

 B2-0220 přípravy a realizace investic

B3  výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12

B4  plnění ukazatelů dle schváleného rozpočtu

B5  plnění příjmů dle položek (POL)

B6  čerpání výdajů dle odborů (ORJ)

B7  financování

B8  výsledek rozpočtového hospodaření

B9  tok peněžní hotovosti

B10 daň z příjmu PO za SMO

B11 souhrnné čerpání výdajů dle druhového členění (POL)

B12 souhrnné čerpání výdajů dle odvětvového třídění (ODPA)

B13 souhrnné čerpání výdajů dle akcí (ORG)

B14 zadluženost rozpočtu města

B15 přehled úvěrů SMO

B16 přehled úvěrů a půjček poskytnutých jiným organizacím

B17 tabulka SIMU - monitoring hospodaření obcí

B18 ukazatel dluhové služby

B19 přehled přijatých dotací dle rozpočtové skladby

B20 seznam přijatých dotací

B21 seznam přijatých dotací z operačních programů EU

B22 poskytnuté dotace z rozpočtu SMO

B23 poskytnuté kulturní granty

B24 poskytnuté sportovní granty

B25 poskytnuté sociální dotace

B26 poskytnuté dotace ostatní

B27 finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem

B28 státní závěrečný účet

B29 fondy SMO

B30 cenné papíry

B31 rekapitulace schválených rozpočtových opatření (RO)

B32 rozpočtová opatření schválená RMO

B33 rozpočtová opatření schválená ZMO

B34 přehled sankcí

B35 výdaje a dotace pro městské části

B36 finanční vypořádání městských částí

 

 

C. FINANČNÍ VYPOŔÁDÁNÍ A ZŮSTATEK ZBÚ

C1 usnesení ZMO ze dne 4.3.2013

C2 usnesení RMO ze dne 18.2.2013

C3 komentář k finančnímu vypořádání

C4 tabulka finančního vypořádání pro odbory

C5 zapojení zůstatku ZBÚ

C6 výhled čerpání úvěrového rámce

 

C. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

 

D1  zpráva o veřejnoprávních kontrolách

D2  zpráva odboru školství k ZÚ

D3  dotace zřizovatele pro aktivity dětí

D4  vybrané ukazatele pohybu majetku

D5  návrh na rozdělení HV PO

D6  MŠ 17.listopadu – D6a hospodaření

                                                   D6b závěrka

D7  MŠ E.Beneše -  D7a hospodaření

                                 D7b závěrka

D8  MŠ Havlíčkova -  D8a hospodaření

                                   D8b závěrka

D9  MŠ Heydukova – D9a hospodaření

                                  D9b závěrka

D10 MŠ Krnovská – D10a hospodaření

                                                D10b závěrka

D11 MŠ Mnišská – D11a hospodaření

                                D11b závěrka

D12 MŠ Na Pastvisku – D12a hospodaření

                                       D12b závěrka

D13 MŠ Neumannova – D13a hospodaření

                                        D13b závěrka

D14 MŠ Olomoucká – D14a hospodaření

                                     D14b závěrka

D15 MŠ Pekařská – D15a hospodaření

                                 D15b závěrka

D16 MŠ Riegrova – D16a hospodaření

                                 D16b závěrka

D17 MŠ Zborovská – D17a hospodaření

                                   D17b závěrka

D18 ZŠ B.Němcové – D18a hospodaření

                                    D18b závěrka

D19 ZŠ E.Beneše – D19a hospodaření

                                 D19b závěrka

D20 ZŠ Englišova – D20a hospodaření

                                 D20b závěrka

D21 ZŠ a MŠ Komárov – D21a hospodaření

                                         D21b závěrka

D22 ZŠ Kylešovice – D22a hospodaření

                                   D22b závěrka

D23 ZŠ a MŠ Malé Hoštice – D23a hospodaření

                                                D23b závěrka

D24 ZŠ Mařádkova – D24a hospodaření

                                   D24b závěrka

D25 ZŠ Ochranova – D25a hospodaření

                                   D25b závěrka

D26 ZŠ Otická – D26a hospodaření

                            D26b závěrka

D27 ZŠ Riegrova – D27a hospodaření

                               D27b závěrka

D28 ZŠ a MŠ Šrámkova – D28a hospodaření

                                           D28b závěrka

D29 ZŠ a MŠ Suché Lazce – D29a hospodaření

                                                D29b závěrka

D30 ZŠ a MŠ Vávrovice – D30a hospodaření

                                          D30b závěrka

D31 ZŠ Vrchní – D31a hospodaření

                           D31b závěrka

D32 ZŠ Nový svět – D32a hospodaření

                                 D32b závěrka

D33 Zařízení školního stravování – D33a hospodaření

                                                         D33b závěrka

D34 Středisko volného času – D34a hospodaření

                                                 D34b závěrka

D35 Městské lesy Opava – D35a hospodaření

                                            D35b závěrka

D36 Knihovna Petra Bezruče Opava – D36a hospodaření

                                                              D36b závěrka

D37 Slezské divadlo Opava – D37a hospodaření

                                                D37b závěrka

D38 Seniorcentrum Opava – D38a hospodaření

                                               D38b závěrka

D39 Opavská kulturní organizace – D39a hospodaření

                                                         D39b závěrka

 

                                        

E. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA

 

100% vlastněné městem

 

E1) Technické služby Opava, s.r.o.

E1a  výroční zpráva

E1b  rozvaha

E1c  výkaz zisku a ztrát

E1d  příloha k účetní závěrce

E1e  přehled o peněžních tocích

E1f   přehled o změnách vlastního kapitálu

E1g  zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

E1h  zpráva nezávislého auditora

 

 

E2) Městský dopravní podnik Opava, a.s.

 E2a  výroční zpráva

 E2b  rozvaha

 E2c  výkaz zisku a ztrát

 E2d  příloha k účetní závěrce

 E2e  přehled o peněžních tocích

 E2f  přehled o změnách vlastního kapitálu

 E2g  zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 E2h  zpráva nezávislého auditora       

 

E3) Pila Hrabství, s.r.o.

 E3a  výpis z valné hromady

 E3b  rozvaha

 E3c  výkaz zisku a ztrát

 E3d  příloha k účetní závěrce

 E3e  přehled o změnách vlastního kapitálu

 E3f  zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 E3g  zpráva nezávislého auditora       

 

E4) Hala Opava a.s.

  E4a  výroční zpráva

 E4b  rozvaha

 E4c  výkaz zisku a ztrát

 E4d  příloha k účetní závěrce

 E4e  přehled o změnách vlastního kapitálu

 E4f  zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 E4g  zpráva nezávislého auditora       

 

 

S většinovým podílem

 

E5) Slezský fotbalový club Opava a.s. (účetní období  1.7.2011 - 30.6.2012)

 E5a  výroční zpráva

 E5b  rozvaha

 E5c  výkaz zisku a ztrát

 E5d  příloha k účetní závěrce

 E5e  zpráva o vztazích mezi propojenými osobami