Obsah Závěrečného účtu Statutárního města Opavy za rok 2014

 

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 22.6.2015

 

 

A HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

A1  Komentář k hospodaření SMO

A2 Činnost jednotlivých odborů

 A2-0020 finanční a rozpočtový

 A2-0030 školství

 A2-0040 sociálních věcí

 A2-005X majetku města

 A2-0060 výstavby

 A2-0080 hlavního architekta a územního plánu

 A2-0090 vnitřních věcí

 A2-0110 městská policie

 A2-012X kancelář primátora

 A2-0130 životního prostředí

 A2-0140 rozvoje města a strategického plánování, příloha č.1

 A2-0150 živnostenský

 A2-0160 dopravy

 A2-0170 informatiky

 A2-0180 právní a organizační

 A2-019X kancelář tajemníka

 A2-0210 kontroly, interního auditu a bezpečnosti

 A2-0220 přípravy a realizace investic

A3  přehled pro hodnocení plnění rozpočtu 2014

A4 FIN 2-12 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2014

A5 zpráva o přezkumu hospodaření 2014

A6 plnění ukazatelů rozpočtu 2014

A7 plnění rozpočtu příjmy a výdaje 2014

A8  výsledek rozpočtového hospodaření

A9  plnění příjmů dle položek (POL) 2014

A10  čerpání výdajů dle odborů (ORJ) 2014

A11  čerpání výdajů dle druhového členění (POL) 2014

A12  čerpání výdajů dle odvětvového třídění (ODPA) 2014

A13  čerpání výdajů dle akcí (ORG) 2014

A14  financování 2014

A15  tok peněžní hotovosti 2014

A16  fondy 2014

A17  cenné papíry 2014

A18  plnění daňových příjmů a příjmů z hazardu

A19  úvěry SMO aktuálně

A20  zadluženost rozpočtu města 2014

A21  ukazatel dluhové služby 2014

A22  tabulka SIMU - monitoring hospodaření obcí 2014

A23  daň z příjmu PO za SMO 2014

A24  finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem 2014

A25  státní závěrečný účet 2014

A26  seznam přijatých dotací 2014

A27  seznam přijatých dotací z operačních programů EU 2014

A28  výdaje a dotace pro městské části 2014

A29  poskytnuté dotace z rozpočtu SMO 2014

A30  poskytnuté dotace ostatní 2014

A31  poskytnuté sportovní granty 2014

A32  poskytnuté kulturní granty 2014

A33  poskytnuté dotace TJ SK 2014

A34  poskytnuté EVVO granty 2014

A35  poskytnuté sociální dotace 2014

A36  přehled úvěrů a půjček poskytnutých jiným organizacím 2014

A37  rekapitulace schválených rozpočtových opatření (RO) 2014

A38  rozpočtová opatření schválená RMO 2014

A39  rozpočtová opatření schválená ZMO 2014

A40  přehled sankcí 2014

Vyjádření odboru RMSP ke Zprávě o přezkumu

Příloha č. 1   Vyjádření k veřejné zakázce poskytovatele dotace

Příloha č. 2   Výzva k doplnění dokumentace k VZ

Příloha č. 3   Vyjádření k výzvě k doplnění dokumentace k VZ

Příloha č. 4   Zápis z 25. jednání Řídící komise ze dne 12. 3. 2015

Příloha č. 5   Zdůvodnění rozdílu dotace_r_014_002_priloha_1

Příloha č. 6:  Zápis z 28. jednání Řídící komise ze dne 17. 6. 2015

Příloha č. 7:  Zápis z porady vedení ze dne 14. 10. 2014

Příloha č. 8:  Zápis z porady vedení ze dne 18. 11. 2014

Příloha č. 9:  Námitky ke kontrolnímu protokolu

Příloha č. 10: Prominutí penále

Vyjádření odboru HAUP ke Zprávě o přezkumu

Příloha č. 1 - Původní rozpočtové opatření

Příloha č. 2 - Korespondence s Ing. Bryndáčovou – Reg.rada MSK

Příloha č. 3 - Žádost o přeúčtování položky

Příloha č. 4 - Požadavek na odvazování výdajů

Příloha č. 5 - Žádost o vyřazení z majetkové evidence

Vyjádření odboru majetku ke Zprávě o přezkumu

 

B. FINANČNÍ VYPOŔÁDÁNÍ A ZŮSTATEK ZBÚ             

B1 usnesení ZMO ze dne 27.4.2015

B2 usnesení RMO ze dne 25.3.2015

B3 komentář k finančnímu vypořádání za rok 2014

B4 tabulka finančního vypořádání pro odbory + MČ 2014

B5 zapojení zůstatku ZBÚ 2014

materiál ZMO dne 27.4.2015

FV městské části 2014

daňové příjmy

zapojení zůstatku ZBÚ 2007-2014

informace k rekonstrukci ŠJ Otická

informace k investicím MDPO

 

C. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

C zpráva o veřejnosprávních kontrolách

C zpráva odboru školství k ZÚ

C dotace zřizovatele pro aktivity dětí

C vybrané ukazatele pohybu majetku

C vybrané ukazatele výkazů

C návrh na rozdělení HV PO

C problematika transferů

C usnesení RMO 13.5.2015

C MŠ Dětský svět –  závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C MŠ E. Beneše – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C MŠ Havlíčkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva                       

C MŠ Heydukova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva          

C MŠ Sluníčko, Krnovská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C MŠ Mnišská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva    

C MŠ Na Pastvisku – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva       

C MŠ Neumannova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva      

C MŠ Olomoucká – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva          

C MŠ Pekařská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva  

C MŠ Riegrova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva   

C MŠ Srdíčko, Zborovská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ B. Němcové – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva          

C ZŠ E. Beneše – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ Englišova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva  

C ZŠ a MŠ Komárov – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva     

C ZŠ Kylešovice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva            

C ZŠ a MŠ Malé Hoštice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ Mařádkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva            

C ZŠ Ochranova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

C ZŠ Otická – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva        

C ZŠ Riegrova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva   

C ZŠ Šrámkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva  

C ZŠ a MŠ Suché Lazce – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráv

C ZŠ a MŠ Vávrovice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva   

C ZŠ Vrchní – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva        

C ZŠ Nový svět – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva  

C Zařízení školního stravování – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva          

C Středisko volného času – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráv         

C Městské lesy Opava – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva, zpráva o činnosti, zpráva auditora                            

C Knihovna Petra Bezruče Opava – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva, zpráva o činnosti                                                  

C Slezské divadlo Opava – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva, zpráva o činnosti                                                  

C Seniorcentrum Opava – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva          

C Opavská kulturní organizace – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva, zpráva o činnosti                                                         

 

Vybrané ukazatele za období 2010 – 2015:

Městské lesy

Knihovna P.Bezruče Opava

Opavská kulturní organizace

Slezské divadlo Opava

Seniorcentrum Opava

 

 

D. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA

 

100% vlastněné městem

 

D Technické služby Opava, s.r.o.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, zpráva o propojených osobách, zpráva auditora

 

D Městský dopravní podnik Opava, a.s.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, zpráva o propojených osobách, zpráva auditora

 

D Hala Opava a.s.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce,  zpráva o propojených osobách

 

 

 

S většinovým podílem

 

D Slezský fotbalový club Opava a.s. (účetní období  1.7.2013 - 30.6.2014)

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, zpráva o propojených osobách,