Obsah Závěrečného účtu statutárního města Opavy za rok 2020

 

 

A HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

A1  Komentář k hospodaření SMO

A2 Činnost jednotlivých odborů, samostatných oddělení a samostatných

      pracovišť:

 A2-0020 odbor finanční a rozpočtový

 A2-0030 odbor školství

 A2-0031 samostatné pracoviště referenta sportu

 A2-0040 odbor sociálních věcí

 A2-0050-0052 odbor majetku města

 A2-0060 odbor výstavby – oddělení výstavby

 A2-0080 samostatné pracoviště hlavního architekta

 A2-0081 odbor výstavby - oddělení územního plánování

 A2-0082 samostatné oddělení památkové péče

 A2-0090 odbor vnitřních věcí

 A2-0110 městská policie

 A2-0120-0121 kancelář primátora

 A2-0130 odbor životního prostředí

 A2-0140 odbor rozvoje města a strategického plánování

 A2-0150 odbor živnostenský

 A2-0160 odbor dopravy

 A2-0170 odbor informatiky

 A2-0180 odbor právní a organizační

 A2-0191-0193-0194 kancelář tajemníka

 A2-0192 samostatné oddělení personální a mzdové

 A2-0195 samostatné pracoviště managera bezpečnosti

 A2-0210 samostatné oddělení kontroly

 A2-0220 odbor přípravy a realizace investic

 A2-0230 samostatné pracoviště interního auditora

 A2-0800 MČ Komárov

 A2-0810 MČ Malé Hoštice

 A2-0820 MČ Podvihov

 A2-0830 MČ Suché Lazce

 A2-0840 MČ Vávrovice

 A2-0850 MČ Vlaštovičky

 A2-0860 MČ Zlatníky

 A2-0870 MČ Milostovice

A3 FIN 2-12 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020

A4  přehled pro hodnocení plnění rozpočtu 2020

A5 zpráva o přezkumu hospodaření 2020

A6 plnění ukazatelů rozpočtu 2020

A7 plnění rozpočtu příjmy a výdaje 2016-2020

A8  výsledek rozpočtového hospodaření 2020

A9  plnění příjmů dle položek (POL) 2020

A10  čerpání výdajů dle odborů (ORJ) 2020

A11  čerpání výdajů dle druhového členění (POL) 2020

A12  čerpání výdajů dle odvětvového třídění (ODPA) 2020

A13  čerpání výdajů dle akcí (ORG) 2020

A14  financování 2020

A15  tok peněžní hotovosti 2020

A16  fondy 2020

A17  finanční majetek 2020

A18  plnění daňových příjmů a příjmů z hazardu 2020

A19  úvěry SMO aktuálně 2020

A20  zadluženost rozpočtu města 2020

A21  tabulka SIMU - monitoring hospodaření obcí 2020

A22  daň z příjmu PO za SMO 2020

A23  finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem 2020

A24  státní závěrečný účet 2020

A25  seznam přijatých dotací 2020

A26  seznam přijatých dotací dle operačních programů EU 2020

A27  dotace pro městské části 2020

A28  poskytnuté dotace z rozpočtu SMO 2020

A29  poskytnuté dotace ostatní 2020

A30  poskytnuté sportovní granty 2020

A31  poskytnuté kulturní granty 2020

A32  poskytnuté dotace prevence kriminality 2020

A33  poskytnuté EVVO granty 2020

A34 poskytnuté sociální dotace 2020

A35  přehled úvěrů a půjček poskytnutých jiným organizacím 2020

A36 rekapitulace schválených rozpočtových opatření (RO) 2020

A37  rozpočtová opatření schválená RMO 2020

A38  rozpočtová opatření schválená ZMO 2020

A39  přehled sankcí 2020

A40  poskytnuté dary v programu COVID I a COVID II

 

 

B. FINANČNÍ VYPOŔÁDÁNÍ A ZŮSTATEK ZBÚ             

B1   komentář k finančnímu vypořádání za rok 2020

B2   tabulka finančního vypořádání SMO 2020

B3   zapojení zůstatku ZBÚ 2020

B4   zapojení zůstatku ZBÚ 2007-2020

B5   finanční vypořádání městské části 2020     

B6   finanční vypořádání 2020 ukazatele rozpočtu

B7   FV 2020 MDPO proplacení ztráty COVID

B8   FV 2020 MDPO proplacení ztráty MHD

B9   FV 2020 MDPO proplacení ztráty Seniortaxi

B10 FV 2020 TSO jmenovité akce 2021

 

C. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

 

Rozdělení hospodářských výsledků 2020 u mimoškolských příspěvkových organizací

Rozdělení hospodářských výsledků 2020 u školských příspěvkových organizací

Vybrané ukazatele hospodaření 2020 u školských příspěvkových organizací

 

Městské lesy Opava - závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření,  rozbor hospodaření, zpráva nezávislého auditora

Slezské divadlo Opava – závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, výroční zpráva

Opavská kulturní organizace – závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, výroční zpráva

Knihovna Petra Bezruče Opava – závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, výroční zpráva

Seniorcentrum Opava – závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, výroční zpráva

MŠ Heydukova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Riegrova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Srdíčko, Zborovská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Sedmikrásky, Neumannova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Edvarda Beneše – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Šrámkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Pekařská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ 17. listopadu – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Na Pastvisku – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Sluníčko, Krnovská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Havlíčkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ křesťanská, Mnišská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Boženy Němcové – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Englišova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Mařádkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Otická – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Ochranova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Edvarda Beneše – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Vrchní – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ a MŠ Opava Komárov – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ a MŠ Opava Malé Hoštice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ a MŠ Opava Suché Lazce – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ a MŠ Opava Vávrovice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Kylešovice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Riegrova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Šrámkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Nový svět – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

Zařízení školního stravování Otická – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

Středisko volného času Opava – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

 

 

 

D. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA

 

100% vlastněné městem

 

D Technické služby Opava, s.r.o.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o změnách vlastního kapitálu, zpráva o propojených osobách, zpráva nezávislého auditora

 

 

 

D Městský dopravní podnik Opava, a.s.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, zpráva o propojených osobách, zpráva auditora

 

 

D Basketbalový klub Opava a.s.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, zpráva o propojených osobách  

 

D Hokejový klub Opava

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce,

 

S většinovým podílem

 

D Slezský fotbalový club Opava a.s. (účetní období 1. 7. 2019 - 30. 6. 2020)

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, zpráva o propojených osobách, zpráva nezávislého auditora, zápis z valné hromady k účetní závěrce