Obsah Závěrečného účtu statutárního města Opavy za rok 2021

 

 

A HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

A1  Komentář k hospodaření SMO

A2 Činnost jednotlivých odborů, samostatných oddělení a samostatných

      pracovišť:

 A2-0020 odbor finanční a rozpočtový

 A2-0030 odbor školství

 A2-0031 samostatné pracoviště referenta sportu

 A2-0040 odbor sociálních věcí

 A2-0050-0052 odbor majetku města

 A2-0060 odbor výstavby – oddělení výstavby

 A2-0080 samostatné pracoviště hlavního architekta

 A2-0081 odbor výstavby - oddělení územního plánování

 A2-0082 samostatné oddělení památkové péče

 A2-0090 odbor vnitřních věcí

 A2-0110 městská policie

 A2-0120-0121 kancelář primátora

 A2-0130 odbor životního prostředí

 A2-0140 odbor rozvoje města a strategického plánování

 A2-0150 odbor živnostenský

 A2-0160 odbor dopravy

 A2-0170 odbor informatiky

 A2-0180 odbor právní a organizační

 A2-0191-0193-0194 kancelář tajemníka

 A2-0192 samostatné oddělení personální a mzdové

 A2-0195 samostatné pracoviště managera bezpečnosti

 A2-0210 samostatné oddělení kontroly

 A2-0220 odbor přípravy a realizace investic

 A2-0230 samostatné pracoviště interního auditora

 A2-xxxx samostatné pracoviště metodika úřadu

 A2-0800 MČ Komárov

 A2-0810 MČ Malé Hoštice

 A2-0820 MČ Podvihov

 A2-0830 MČ Suché Lazce

 A2-0840 MČ Vávrovice

 A2-0850 MČ Vlaštovičky

 A2-0860 MČ Zlatníky

 A2-0870 MČ Milostovice

A3 FIN 2-12 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021

A4  přehled pro hodnocení plnění rozpočtu 2021

A5 zpráva o přezkumu hospodaření 2021

A6 plnění ukazatelů rozpočtu 2021

A7 plnění rozpočtu příjmy a výdaje 2017-2021

A8  výsledek rozpočtového hospodaření 2021

A9  plnění příjmů dle položek (POL) 2021

A10  čerpání výdajů dle odborů (ORJ) 2021

A11  čerpání výdajů dle druhového členění (POL) 2021

A12  čerpání výdajů dle odvětvového třídění (ODPA) 2021

A13  čerpání výdajů dle akcí (ORG) 2021

A14  financování 2021

A15  tok peněžní hotovosti 2021

A16  fondy 2021

A17  finanční majetek 2021

A18  plnění daňových příjmů a příjmů z hazardu 2021

A19  úvěry SMO k 31. 12. 2021

A20  zadluženost SMO 2021

A21  soustava ukazatelů SIMU 2021

A22  daň z příjmu PO za SMO 2021

A23  finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem 2021

A24  státní závěrečný účet 2021

A25  seznam přijatých dotací 2021

A26  seznam přijatých dotací 2021dle operačních programů a dle poskytovatelů

A27  dotace pro městské části 2021

A28  poskytnuté dotace z rozpočtu SMO 2021

A29  poskytnuté dotace ostatní 2021

A30  poskytnuté sportovní granty 2021

A31  poskytnuté kulturní granty 2021

A32  poskytnuté dotace prevence kriminality 2021

A33  poskytnuté EVVO granty 2021

A34  poskytnuté sociální dotace 2021

A35  přehled úvěrů a půjček poskytnutých SMO 2021

A36  rekapitulace schválených rozpočtových opatření (RO) 2021

A37  rozpočtová opatření schválená RMO 2021

A38  rozpočtová opatření schválená ZMO 2021

A39  přehled sankcí 2021

A40  poskytnuté dary v programu COVID III v roce 2021

 

 

B. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ A ZŮSTATEK ZBÚ             

B1   komentář k rozdělení zůstatku ZBÚ a finančnímu vypořádání za rok  

       2021

B2   příloha 1 - tabulka finančního vypořádání SMO 2021

B3   příloha 2 - zapojení zůstatku ZBÚ 2021

B4   příloha 3 - zapojení zůstatku ZBÚ 2007-2021

B5   příloha 4 - finanční vypořádání městské části 2021      

B6   příloha 5 - zjednodušené závazné ukazatele rozpočtu 2021

B7   příloha 6 - dofinancování Hokejového klubu Opava s.r.o za rok 2021

B8   příloha 7 – situace Lepařova

B9   příloha 8 – STP SMO Lepařova Opava

B10 příloha 9 - kompenzace MDPO ze smlouvy za rok 2021

B11 příloha 10 – kompenzace MDPO – COVID 2021

B12 příloha 11 – kompenzace SeniorTAXI 2021

B13 příloha 12 – seznam jmenovitých akcí TSO na rok 2022

B14 příloha 13 – komentář k jmenovitým akcím TSO na rok 2022

 

 

 

 

 

 

C. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM

Městské lesy Opava - závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, zpráva o činnosti – rozbor hospodaření,

Slezské divadlo Opava – závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, výroční zpráva

Opavská kulturní organizace – závěrka, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, výroční zpráva

Knihovna Petra Bezruče Opava – závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, výroční zpráva

Seniorcentrum Opava – závěrka, plnění finančního plánu, inventarizační zpráva, vybrané ukazatele hospodaření, výroční zpráva

MŠ Heydukova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Riegrova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Srdíčko, Zborovská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Sedmikrásky, Olomoucká – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Edvarda Beneše – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Šrámkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Pekařská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ 17. listopadu – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Na Pastvisku – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Sluníčko, Krnovská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ Havlíčkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

MŠ křesťanská, Mnišská – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Boženy Němcové – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Englišova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Mařádkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Otická – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Ochranova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Edvarda Beneše – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Vrchní – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ a MŠ Opava Komárov – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ a MŠ Opava Malé Hoštice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ a MŠ Opava Suché Lazce – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ a MŠ Opava Vávrovice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Kylešovice – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Riegrova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Šrámkova – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

ZŠ Nový svět – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

Zařízení školního stravování Otická – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

Středisko volného času Opava – závěrka, hospodaření, inventarizační zpráva

 

 

 

D. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA

 

100% vlastněné městem

 

D Technické služby Opava, s.r.o.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o změnách vlastního kapitálu, zpráva o propojených osobách, zpráva nezávislého auditora, přehled o peněžních tocích

 

 

 

D Městský dopravní podnik Opava, a.s.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, zpráva o propojených osobách, zpráva auditora, zápis z valné hromady k účetní závěrce, zápis dozorčí rady k účetní závěrce

 

 

D Basketbalový klub Opava a.s.

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, zpráva o propojených osobách, zápis z představenstva k účetní závěrce  

 

 

D Hokejový klub Opava

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce, výsledovka celková, výsledovka mládež, výsledovka muži, výsledovka ženy, výsledovka správa

 

S většinovým podílem

 

D Slezský fotbalový club Opava a.s. (účetní období 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021)

výroční zpráva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, zpráva o propojených osobách, zpráva nezávislého auditora, zpráva představenstva k ÚZ, návrh představenstva k rozdělení hospodářského výsledku, zápis z valné hromady k účetní závěrce, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce