ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak
POZVÁNKA
4. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 18.3.2019 v 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava
Program (V2)
1.Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
2. Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková
09:10
3. Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková
09:11
4. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková
09:12
5. Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, městské policie Opava a závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci správního obvodu ORP Opava v roce 2018
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Roman Otipka
09:13
6.Představení nového ředitele Městského dopravního podniku Opava, a.s.
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
7. Finanční vypořádání za rok 2018 a zapojení zůstatku základních běžných účtů
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler
09:18
8. Komerční banka, a.s. - nabídky
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler
09:23
9. Schválení smluv - přímá podpora
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler
09:28
10. Dotace ostatní - FreiPlatz v Opavě
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler
09:33
11. Dotace ostatní - Janáčkova filharmonie Ostrava - Janáčkova filharmonie v Opavě
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler
09:38
12. Dotace ostatní - Slezské zemské muzeum - Mezinárodní den archeologie 2019
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler
09:43
13. Dotace ostatní - Klub zdravotně postižených Eliška - projekt Moře
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler
09:48
14. Dotace ostatní - Janáčkův máj, o.p.s. - Symfonický koncert
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler
09:53
15. Dotace ostatní - Cirkus trochu jinak, z.s. - Cirkulum na cestách 2019
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler
09:54
16. Dotace ostatní - P.A.L. Production - natáčení filmu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler
09:55
17. Dotace ostatní - Vodárenská věž Opava o.p.s. - činnost KUPE
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler
10:00
18. Dotace ostatní - Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. - sociální zázemí (investice)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler
10:01
19. Realizace investičních akcí v roce 2018
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Jana Onderková
10:02
20. Plán strategických investic (2019-2026)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková
10:07
21. Městská policie Opava - pověření plněním úkolů při řízení městské policie
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Magda Handlosová
přizváni Mgr. Jiří Klein (představení)
10:12
22. Majetkové záležitosti I.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková
10:17
23. Majetkové záležitosti II.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková
10:27
24. Majetkové záležitosti III.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
přizváni Bc. Dalibor Majdanics
10:37
25. Majetkové záležitosti IV.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková
10:42
26. Majetkové záležitosti V.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková
10:47
27. Majetkové záležitosti VI.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková
10:52
28. Majetkové záležitosti VII.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková
10:57
29. Majetkové záležitosti VIII.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
11:02
30. Majetkové záležitosti IX.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková
11:07
31. Prominutí dluhu a poplatků
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Jiří Lehnert
11:12
32. Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a dohoda o zrušení věcného břemene
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová
11:17
33. Vyhodnocení dotačního programu Prevence kriminality 2019
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dagmar Polášková, DiS
11:22
34. Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2019
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová
11:32
35. Smlouva o spolupráci při údržbě cyklistické stezky č. 55 "Slezská magistrála" Krnov-Úvalno-Brumovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Martin Dostál
11:42
36. Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. etapa
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Hana Šenková
11:47
37. Vyhodnocení dotačních programů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Kateřina Hnátová
11:57
38. Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019 - schválení smluv
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Kateřina Hnátová
12:07
39. Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2019
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Martin Koky
12:12
40. Program SPORT 2019 - schválení smluv
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Martin Koky
12:17
41. Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Renata Zahradníková
12:22
42. Program KULTURA 2019 - schválení smluv
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Renata Zahradníková
12:27
43. Knihovna Petra Bezruče - dodatek č. 1 ke zřizovací listině
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Mgr. Jana Foltysová
12:28
44. Hokejový spolek Opava, z. s.
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Jana Vaňková
12:33
45. Závazek SMO na spolufinancování navýšení kapacity sociální služby domova pro seniory
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Radim Křupala
12:43
46. Adaptační strategie statutárního města Opava na změnu klimatu (AS SMO)
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Marie Vavrečková
12:48
47. Změna Územního plánu Opavy
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Monika Pazderová
13:03
48. Určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem na pořizování územně plánovací dokumentace
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Monika Pazderová
13:13
49. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava a Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Marie Vavrečková
13:18
50. Obecně závazná vyhláška č. X/2019, o nočním klidu a regulaci hlučných činností
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová
13:23
51. Statut pro výbory Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová
13:33
52. Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková
13:43
53. Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková
13:48
54. Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková
13:53
55.Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
56.Dotazy, připomínky, podněty občanů města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
57.Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Tomáš Navrátil
primátor města
Za správnost: Bc. Jana Műllerová, vedoucí oddělení organizačního