ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:4/4
Věc:Schválení programu zasedání zastupitelstva města
Důvod předložení:
Zpracovatel:Renata Žídková, oddělení organizační
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

program zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. 3. 2019

Důvodová zpráva
 
Dle Jednacího řádu Zastupitelstva statutárního města Opavy a zákona o obcích je předložen ke schválení program zasedání zastupitelstva města.