ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:2/4
Věc:Volba ověřovatelů zápisu
Důvod předložení:
Zpracovatel:Renata Žídková, oddělení organizační
Předkládá:JUDr. Tomáš Elis, tajemník
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. volí

ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. 3. 2019

a)

pana/paní ............................................

b)

pana/paní ............................................

Důvodová zpráva

Volba ověřovatelů zápisu zasedání zastupitelstva města.