ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:3/4
Věc:Volba členů návrhové komise
Důvod předložení:
Zpracovatel:Renata Žídková, oddělení organizační
Předkládá:JUDr. Tomáš Elis, tajemník
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. 3. 2019 ve složení:

a)

předseda návrhové komise pan/paní .......................

b)

člen návrhové komise pan/paní .................................

c)

člen návrhové komise pan/paní .................................

d)

člen návrhové komise pan/paní .................................

e)

člen návrhové komise pan/paní .................................

Důvodová zpráva

Volba členů návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení zasedání zastupitelstva města.