ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:35/4
Věc:Smlouva o spolupráci při údržbě cyklistické stezky č. 55 "Slezská magistrála" Krnov-Úvalno-Brumovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice
Důvod předložení:

projednání a schválení smlouvy o spolupráci při údržbě cyklistické stezky č. 55 "Slezská magistrála" Krnov-Úvalno-Brumovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice v samosprávných orgánech města

Zpracovatel:Ing. Martin Dostál, pověřený řízením odboru rozvoje města a strategického plánování
Předkládá:Bc. Hana Brňáková, 1. náměstkyně primátora města
Projednáno v RMO:v systému Ginis
v RMO dne 30. 01. 2019, č. usnesení 243/8/RM/19
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

Smlouvu o spolupráci při údržbě cyklistické stezky č. 55 "Slezská magistrála" Krnov - Úvalno - Brumovice - Holasovice - Opava - Velké Hoštice (MMMOPP00D6GWF) mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města, Městem Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 1,  794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou města, Obcí Úvalno, se sídlem Úvalno č. p. 58, 793 91 Úvalno, zastoupenou Ing. Radkem Šimkem, starostou obce, Obcí Brumovice, se sídlem Hlavní 75/56, 747 71 Brumovice, zastoupenou Ing. Františkem Kučou, Obcí Holasovice, se sídlem Holasovice č. p. 130, 747 74 Holasovice, zastoupenou Ing. Václavem Volným, starostou obce a Obcí Velké Hoštice, se sídlem Zámecká 195,  747 31 Velké Hoštice, zastoupenou Ing. Alfonsem Pospiechem

Důvodová zpráva

Statutární město Opava (dále jen "město") vybudovalo ve spolupráci s Městem Krnov a obcemi Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice cyklistickou stezku č. 55 "Slezská magistrála" (dále jen "cyklistická stezka"). Rozsah této cyklistické stezky je zřejmý z přiloženého mapového podkladu (viz příloha č. 1).

Předmětná stavba uvedené cyklistické stezky byla spolufinancována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (dále jen "ROP"). Na toto spolufinancování byla s Regionální radou Moravskoslezsko uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ze dne 07. 12. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02. 06. 2010, ve znění dodatku č. 2 ze dne 01. 03. 2011, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 04. 2012, ve znění dodatku č. 4 ze dne 03. 09. 2012, ve znění dodatku č. 5 ze dne 13. 11. 2012, ve znění dodatku č. 6 ze dne 29. 01. 2013. Majetek pořízený z dotace je pojištěn městem.

Město je povinno v souladu s pravidly ROP ve spolupráci s dotčenými obcemi dodržet povinnou dobu udržitelnosti projektu, tj., že  po dobu pěti let od ukončení projektu projekt neprojde podstatnou změnou a bude udržován je účel.

Vzhledem k této povinnosti došlo  s dotčenými obcemi dne 03. 04. 2013 k  uzavření Smlouvy o spolupráci při údržbě cyklistické stezky (viz příloha č. 2). Uvedená smlouva o spolupráci byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018.

Doba udržitelnosti byla městem a jeho partnery počítána od termínu ukončení fyzické realizace (2013). Dle upřesnění ze strany ROP termín pětileté udržitelnosti začíná běžet nikoliv od ukončení termínu fyzické realizace, ale od termínu finančního ukončení projektu, tj. od doby proplacení závěrečné dotace (29. 10. 2014).

S ohledem na tuto skutečnost končí termín udržitelnosti uvedené cyklistické stezky až dne 29. 10. 2019, respektive koncem tohoto roku. Návrh nové Smlouvy o spolupráci při údržbě cyklistické stezky (viz příloha č. 3) obsahuje termín její platnosti do 31. 12. 2020. Důvodem tohoto kroku jsou nutné administrativní kroky v rámci kontroly zprávy udržitelnosti ze strany ROP, které vyžadují určitý čas a mohou přejít do roku 2020. Uvedený návrh byl pro jeho vypracování ihned zaevidován do systém GINIS (viz příloha č. 4).

Rada Statutárního města Opavy na svém 8. zasedání dne 30. 01. 2019 svým usnesením č. 243/8/RM/19 uvedený návrh smlouvy o spolupráci projednala a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

 

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme Zastupitelstvu Statutárního města Opavy schválit Smlouvu o spolupráci při údržbě cyklistické stezky č. 55 "Slezská magistrála" Krnov - Úvalno - Brumovice - Holasovice - Opava - Velké Hoštice (MMMOPP00D6GWF) mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeno Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města, Městem Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou města, Obcí Úvalno, se sídlem Úvalno č. p. 58, 793 91 Úvalno, zastoupenou Ing. Radkem Šimkem, starostou obce, Obcí Brumovice, se sídlem Hlavní 75/56, 747 71 Brumovice, zastoupenou Ing. Františkem Kučou, Obcí Holasovice, se sídlem Holasovice č. p. 130, 747 74 Holasovice, zastoupenou Ing. Václavem Volným, starostou obce a Obcí Velké Hoštice, se sídlem Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice, zastoupenou Ing. Alfonsem Pospiechem.

Přílohy:
Příloha č.1: Mapový podklad - směrové vedení cyklistické stezky č. 55 "Slezská magistrála"
Příloha č.2: Smlouva o spolupráci při údržbě cyklistické stezky uzavřená dne 03. 04. 2013 (MMOPP00D768C)
Příloha č.3: Návrh nové Smlouvy o spolupráci při údržbě cyklistické stezky (MMMOPP00D6GWF)