ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:44/4
Věc:Hokejový spolek Opava, z. s.
Důvod předložení:

Delegování zástupce statutárního města Opavy na jednáních valných hromad spolku Hokejový spolek Opava, z. s.

Zpracovatel:Jana Vaňková, asistentka 1. náměstkyně primátora města
Předkládá:Bc. Hana Brňáková, 1. náměstkyně primátora města
Projednáno v RMO:dne 20. 2. 2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. ruší

delegaci pana Ing. Martina Vítečka jako zástupce statutárního města Opavy na jednáních valných hromad Hokejového spolku Opava, z. s., IČ 05832411

2. deleguje

první náměstkyni primátora Bc. Hanu Brňákovou jako zástupce statutárního města Opavy na jednáních valných hromad Hokejového spolku Opava, z. s. IČ: 05832411 a dále ji pověřuje výkonem práv kmenového člena spolku specifikovaných v čl. III odst. 6 stanov spolku.

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo statutárního města Opavy schválilo na svém zasedání dne 30. 10. 2017, usnesením č. 515/26 ZM 17, účast statutárního města Opavy v Hokejovém spolku Opava, z. s. (dále jen "spolek") jako kmenového člena spolku, dále schválilo nové znění stanov spolku (viz příloha) a delegovalo prvního náměstka primátora Ing. Martina Vítečka jako zástupce statutárního města Opavy na jednáních valných hromad spolku.

 

Rada města na svém zasedání dne 20. 2. 2019 , usnesením č. 318/9/RM/19, doporučila zastupitelstvu města zrušit delegaci pana Ing. Martina Vítečka jako zástupce kmenového člena spolku na jednáních valných hromad Hokejového spolku Opava, z. s. a současně doporučila zastupitelstvu města delegovat  první náměstkyni primátora Bc. Hanu Brňákovou jako zástupce statutárního města Opavy na jednáních valných hromad Hokejového spolku Opava, z. s. a dále jí pověřit výkonem práv kmenového člena spolku specifikovaných v čl. III odst. 6 stanov spolku.                               

 

Nyní tedy předkládáme zastupitelstvu města ke schválení zrušení delegace pana Ing. Martina Vítečka jako zástupce kmenového člena spolku, tj. statutárního města Opavy, na jednáních valných hromad Hokejového spolku Opava, z. s. a současně předkládáme ke schválení delegování první náměstkyně primátora Bc. Hany Brňákové jako zástupce statutárního města Opavy na jednáních valných hromad Hokejového spolku Opava, z. s. a dále její pověření výkonem práv kmenového člena spolku specifikovaných v čl. III odst. 6 stanov spolku.                        

 

                            

Přílohy:
Příloha č.1: Stanovy spolku Hokejový spolek Opava, z.s.