ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:49/4
Věc:Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava a Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"
Důvod předložení:

Schválení smluv a navazujícího rozpočtového opatření 

Zpracovatel:Ing. Marie Vavrečková, vedoucí odboru životního prostředí
Předkládá:Ing. Michal Jedlička, náměstek primátora
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
ANO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

a)

smlouvu, (MMOPP00IGO7D) mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692

b)

smlouvu, (MMOPP00IGP3Q) mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října  117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692

c)

rozpočtové opatření č. 2019/XX/Z

ve výdajích - odboru životního prostředí

 

Plnění strategického plánu 2015-2020

 

 

nespecifikované rezervy

 

 

(3636,5901,00000020,0130,0002431250000)

   - 171.381,00 Kč

 

(3636,5901,00000000,0130,0002431250000)

- 211.587,00 Kč

 

 

 

 

investiční transfery krajům

 

 

(3713,6342,00000020,0130,0002431250000)

   + 171.381,00 Kč

 

(3713,6342,00000000,0130,0002431250000)

+ 211.587,00 Kč

Důvodová zpráva

Moravskoslezský kraj (dále jen "MSK") realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 projekt "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 a reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161  (dále jen "Projekt"). Cílem Projektu je zlepšení kvality ovzduší díky omezení primárních emisí znečišťujících látek z  lokálního vytápění domácností, a to prostřednictvím náhrady zastaralých spalovacích zařízení na pevná paliva za nové environmentálně šetrné způsoby s prioritní podporou obnovitelných a bezemisních zdrojů s  přihlédnutím k  regionálnímu specifiku spočívajícím v tradičním zaměření lokálních topenišť na uhlí.

V rámci Projektu byly v 1. výzvě fyzickým osobám/domácnostem (dále jen "konečný uživatel") poskytovány dotace na výměnu kotlů, a to ve výši 70 - 80 % z částky 150.000,00 Kč jako maximálních celkových způsobilých výdajů podle typu zvoleného nového zdroje vytápění; pro prioritní území dle příslušných dokumentů Ministerstva životního prostředí byla dotace navýšena o 5 %. Na financování výměny kotlů poskytl dotaci ze svých finančních prostředků rovněž MSK, a to ve výši 5 % způsobilých výdajů. 1. výzva byla ukončena 31.12.2018.

Ve 2. výzvě jsou konečnému uživateli poskytovány dotace na výměnu kotlů, a to ve výši podle typu zvoleného nového zdroje vytápění; pro prioritní území je dotace navýšena o 7.500,00 Kč a MSK přispěl částkou 7.500,00 Kč. 2. Výzva bude ukončena 31.12.2019.

Statutární město Opava (dále jen "SMO") má zájem na podpoře výměny kotlů v rámci Projektu, a to formou spolufinancování této výměny v součinnosti s MSK což projevilo schválením první Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v  Moravskoslezském kraji" (dále jen "Smlouva o spolupráci 1") usnesením ZMO č. 206/11 ZM 15 ze dne 14.12.2015 a druhé Smlouvy o  spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v  Moravskoslezském kraji" (dále jen "Smlouva o  spolupráci 2") usnesením ZMO č. 458/22 ZM 17 ze dne 24.04.2017.  

Uzavřením Smlouvy o spolupráci 1 se SMO zavázalo poskytnout konečným uživatelům, kteří vlastní rodinný dům na území SMO, na výměnu kotlů finanční částku ve výši 5 % způsobilých výdajů a uzavřením Smlouvy o spolupráci 2 se SMO zavázalo poskytnout finanční částku ve výši 6.000,00 Kč.

Finanční prostředky jsou ze strany SMO poskytovány MSK na základě samostatných smluv o poskytnutí dotace. Dle Smlouvy o spolupráci 1 MSK zasílalo SMO žádost o poskytnutí dotace vždy do 31.07. a 31.10. příslušného kalendářního roku. Dle Smlouvy o spolupráci 2 MSK zasílá SMO žádost o poskytnutí dotace vždy do 31.01. a 31.07. příslušného kalendářního roku. Dotace je poskytnuta ve výši souhrnu částek odpovídajících spolufinancování SMO z finančních prostředků uhrazených MSK konečným uživatelům do doby odeslání příslušné žádosti o poskytnutí dotace; kalkulace k  požadované výši dotace je součástí žádosti o poskytnutí dotace. Dotace je poskytnuta v  termínu do 2 měsíců od doručení příslušné žádosti o  poskytnutí dotace. Finanční vypořádání dotace je ze strany MSK předloženo SMO vždy do 31.01. kalendářního roku následujícího po poskytnutí dotace.

Bylo dohodnuto, že finanční prostředky na dotaci budou po dobu trvání Projektu každoročně nárokovány do rozpočtu odboru životního prostředí.

Na základě Smlouvy o spolupráci 1 bylo SMO podáno 5 žádostí o poskytnutí dotace v průběhu let 2016, 2017 a 2018 s požadavkem na proplacení částky ve výši 847.289,00 pro celkový počet 116 žádatelů.

Na základě Smlouvy o spolupráci 2 byly SMO prozatím doručeny v loňském roce dva požadavky na poskytnutí dotace ve výši 481.330,00 Kč pro 81 žadatelů z celkového počtu 233 podaných žádostí ve 2. výzvě.

Tento materiál je předkládán RMO z následujícího důvodu:

1. V závěru měsíce ledna 2019 byl SMO doručen třetí požadavek na poskytnutí dotace na základě Smlouvy o spolupráci 2 ve výši 382.968,00 Kč viz přílohy č. 1,2,3 této důvodové zprávy.

Na uhrazení dotace poskytované SMO budou použity prostředky, které má ZIPR alokované ve svém rozpočtu na akci Plnění strategického plánu.

Vhledem k výše uvedenému odbor životního prostředí v tomto materiálu předkládá ZMO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava a související návrh rozpočtového opatření.

2. V závěru loňského roku dopisem ze dne 17.12.2018 bylo SMO sděleno, že Moravskoslezský kraj připravuje 3. výzvu na kotlíkové dotace a vyzývá tímto obce v rámci MSK ke spolupráci spočívající v poskytnutí příspěvku ze svých rozpočtů občanům v rámci svých obcí.

Podmínky z hledisky poskytnuté dotace 3. výzvy jsou obdobné jako ve 2. výzvě tj. pro prioritní území je dotace navýšena o 7.500,00 Kč a MSK bude opět přispívat částkou 7.500,00 Kč. Projekt probíhá do 31. 12. 2023 s  tím, že způsobilými výdaji jsou výdaje vzniklé od 15. 7. 2015. Vyhlášení dotačního programu pro podávání žádostí o dotaci konečnými uživateli se uskuteční v dubnu 2019.

SMO má opět zájem na podpoře výměny kotlů v rámci Projektu, a to formou spolufinancování této výměny v součinnosti s MSK.

Zapojení SMO do Projektu je mimo jiné i plněním akčního plánu k aktualizovanému strategickému dokumentu schválenému usnesením ZMO č. 580/25 ZM 14 ze dne 15.09.2014  v prioritní oblasti Životní prostředí:

Priorita    Z.2    Zlepšování kvality ovzduší

Opatření  Z.2.1 Snižování podílu emisního znečištění z lokálních topenišť

Forma spolupráce je předmětem Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v  Moravskoslezském kraji - 3. výzva" a spočívá v tom, že  SMO se  zavazuje poskytnout konečným uživatelům, kteří vlastní rodinný dům na území SMO, na výměnu kotlů finanční částku ve výši 5.000,00 Kč /dílčí projekt konečného uživatele viz příloha č. 4 této důvodové zprávy.

Finanční prostředky budou ze strany SMO poskytnuty MSK na základě samostatných smluv o poskytnutí dotace. MSK zašle SMO žádost o poskytnutí dotace vždy do 31.01. a 31.07. příslušného kalendářního roku. SMO  rozhodne o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v příslušném kalendářním roce vždy

a) do 30. 4. na základě žádosti kraje o poskytnutí dotace zaslané obci do 31. 1.

    a

b) do 31. 10. na základě žádosti kraje o poskytnutí dotace zaslané obci do 31. 7.;

v uvedených termínech SMO zároveň zašle kraji sdělení o svém rozhodnutí poskytnout kraji dotaci a  podepsaný návrh smlouvy o poskytnutí dotace. Kraj rozhodne o přijetí dotace a uzavření smlouvy o  poskytnutí dotace v příslušném kalendářním roce vždy

a) do 30. 6. na základě zaslaného sdělení SMO a návrhu smlouvy o poskytnutí dotace dle výše uvedeného písm. a)

    a

b) do 31. 12. na základě zaslaného sdělení SMO a návrhu smlouvy o poskytnutí dotace dle výše uvedeného písm. b).

Dotace bude poskytnuta ve výši souhrnu částek odpovídajících spolufinancování SMO z finančních prostředků uhrazených MSK konečným uživatelům do doby odeslání příslušné žádosti o poskytnutí dotace; kalkulace k požadované výši dotace bude součástí žádosti o poskytnutí dotace. Dotace bude poskytnuta v  termínu do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti příslušné smlouvy o poskytnutí dotace.

Finanční prostředky na dotaci budou po dobu trvání Projektu každoročně nárokovány do rozpočtu odboru životního prostředí.

Finanční vypořádání dotace bude ze strany MSK předloženo SMO vždy do 31.01. kalendářního roku následujícího po poskytnutí dotace.

Vhledem k výše uvedenému odbor životního prostředí v tomto materiálu předkládá ZMO Smlouvu o  spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v  Moravskoslezském kraji - 3. výzva" ke schválení.

Přílohy:
Příloha č.1: Žádost_o_poskynutí_dotace.pdf
Příloha č.2: Smlouva_o_poskytnutí_dotace (MMOPP00IGO7D).doc
Příloha č.3: Příloha_ke_Smlouvě_o_poskytnutí_dotace_kalkulace.xlsx
Příloha č.4: Smlouva_o_spolupráci (MMOPP00IGP3Q).docx