ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:5/4
Věc:Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, městské policie Opava a závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci správního obvodu ORP Opava v roce 2018
Důvod předložení:

předložení pravidelných zpráv o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území města za předchozí rok

Zpracovatel:Ing. Roman Otipka, oddělení havarijního a krizového řízení
Předkládá:JUDr. Tomáš Elis, tajemník
Projednáno v RMO:9. RMO dne 20. 2. 2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí
a)

Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2018 (HZS MSK ÚO Opava)

b)

Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu obvodního oddělení Opava územního odboru Opava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen "OO PČR Opava") za rok 2018 v porovnání s rokem 2017 (KŘP MSK ÚO Opava)

c)

Tiskovou zprávu - Souhrnná zpráva o zásazích ZZS MSK-ÚO Opava za rok 2018 (ZZS MSK ÚO Opava)

d)

Výroční zprávu o činnosti Městské policie Opava v roce 2018 (MPOL Opava)

e)

Závěrečnou zprávu o bezpečnostní situaci správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava v roce 2018 (odd. BHKR KTAJ MMO)

Důvodová zpráva

Informace Zastupitelstvu města Opavy o činnostech hlavních a ostatních složek integrovaného záchranného systému dislokovanými v Opavě a celkovém přehledu o bezpečnostní situaci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava v roce 2018.

Závěrečné zprávy obsahují informace o činnosti a připravenosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, činnosti bezpečnostní rady města, krizového štábu města, přehledy o krizových stavech, mimořádných událostech, výjezdech apod. v roce 2018.

 

Na zasedání zastupitelstva města jsou přizvání zástupci, HZS MSK ÚO Opava, KŘP MSK ÚO Opava,
ZZS MSK ÚO Opava, MPOL Opava a oddělení havarijního a krizového řízení kanceláře tajemníka Magistrátu města Opavy, kteří zodpoví případné dotazy.


Zpracovatelé:
HZS MSK ÚO Opava - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava, plk.
 Ing. Kamil Pastuszek, ředitel ÚO;
KŘP MSK ÚO Opava - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje územní odbor Opava, plk.
 PhDr. Bc. Petr Častulík, vedoucí ÚO;
ZZS MSK ÚO Opava - Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje územní odbor Opava, MUDr.
 Petr Černohorský, ředitel ÚO;
MPOL Opava - Městská policie Opava, Mgr. Peter Horváth, ředitel
;
BHKR KTAJ MMO - oddělení havarijního a krizového řízení, kanceláře tajemníka, Magistrátu města Opavy, Ing.
 Roman Otipka, vedoucí oddělení.

Přílohy:
Příloha č.1: HZS_MSK_zprava_o_cinnosti_2018.pdf
Příloha č.2: PCR_MSK_zprava_o_situaci_2018.pdf
Příloha č.3: ZZS MSK_tiskova_zprava_2018..pdf
Příloha č.4: MPOL_Opava_vyrocni_zprava_2018.pdf
Příloha č.5: BHKR_KTAJ_MMO_zaverecna_zprava_2018.pdf