ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:32/4
Věc:Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a dohoda o zrušení věcného břemene
Důvod předložení:

zajištění úkolů vyplývajících z náplně odboru majetku města

Zpracovatel:Mgr. Ivana Sýkorová, odbor majetku města
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:v systému Ginis
v RMO dne 20. 2. 2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a dohodu o zrušení věcného břemene (MMOPP009XADD) mezi statutárním městem Opava a Charitou Opava, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava - Jaktař, IČ:43964591

Důvodová zpráva

Statutární město Opava uzavřelo dne 25. 8. 1997 s Oblastní charitou Opava Smlouvu o sdružení. Touto smlouvou se účastníci sdružují za účelem přestavby (rekonstrukce a nástavby) nemovitosti, budovy k bydlení č.p. 106 stojící na pozemku parc.č. 2001 (LV 283) ležící v katastrálním území Opava-Předměstí na adresním místě Opava, U Trojice 106/7 (dále také jen "předmětná nemovitost") v rámci projektu "Náhradní bydlení pro postižené povodní". Oblastní Charita poskytla věcný vklad (danou nemovitost v hodnotě 541.252,00 Kč), finanční vklad ve výši 1.029.000,00 Kč a finanční vklad ve formě hrazení provozních nákladů spojených s výstavbou bytů ve výši nejméně 337.000,00 Kč. Město Opava poskytne investiční státní dotaci ve výši 960.000,00 Kč. Dle článku V. odst.3 se účastníci sdružení dohodli, že při zániku sdružení, tj. nejpozději po uplynutí 20 let ode dne kolaudace, tj. 24. 2. 1998, přejde celý majetek sdružení bezúplatně na Oblastní charitu Opava.

Statutární město Opava dále uzavřelo dne 29. 10. 1998 s Oblastní charitou Opava Darovací smlouvu, kdy Charita Opava daruje Městu Opava 32/100 budovy vzhledem k celku na předmětné nemovitosti. Charitě Opava zůstává podíl ve výši 68/100 k celku. Kromě jiného bylo bezúplatně také zřízeno věcné břemeno týkající se možnosti přidělování 3 bytů v předmětné nemovitosti. Dle článku III. odst. 4 této Darovací smlouvy má věcné břemeno i spoluvlastnictví zaniknout písemnou dohodou smluvních stran, kterou nyní předkládáme.

Statutární město Opava a Oblastní charita Opava (jako zástavci) uzavřely dne 16. 11. 1998 s ČR - Okresním úřadem Opava (jako zástavním věřitelem) Zástavní smlouvu z důvodu poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu "na výstavbu nájemních bytů v obci" na částku 960.000,00 Kč.

Oblastní charita Opava požádala o zrušení podílového spoluvlastnictví, vzhledem k uplynutí doby 20 let a s odvoláním na dohodu ve Smlouvě o sdružení. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je nástupcem ČR - Okresního úřadu Opava podal návrh na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí, které bylo vymazáno bylo ke dni 2. 1. 2019.

Vyjádření oddělení PORG:

Navržená dohoda obsahuje ujednání o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy č.p. 106, která stojí v části obce Předměstí na pozemku  parc.  č. 2001 ležícím v katastrálním území Opava - Předměstí, a dále zrušení věcného břemene specifikovaného v čl. IV. této dohody.

 Navržený způsob zrušení a vypořádání spoluvlastnictví předmětné budovy odpovídá ujednání obsaženému v čl. V. odst. 3 Smlouvy o sdružení uzavřené mezi účastníky dne 25. 8. 1997 a ujednání obsaženému v čl. III. odst. 4. Darovací smlouvy uzavřené mezi účastníky dne 29. 10. 1998. Zrušení věcného břemene je navrhováno dle článku III. Darovací smlouvy uzavřené mezi účastníky dne 29. 10. 1998 (uplynula sjednaná doba 20 let trvání věcného břemene).

 Navržená dohoda tak navazuje na předchozí smlouvy uzavřené mezi oběma účastníky, kterými jsou oba účastnící již z minulosti vázáni.

Odbor majetku nyní předkládá dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a dohodu o zrušení věcného břemene MMOPP009XADD, která odpovídá ujednáním všech výše uvedených smluv.

Po schválení této dohody zastupitelstvem města Opava bude podán návrh na zrušení podílového spoluvlastnictví ke Katastrálnímu úřadu v Opavě.

Přílohy:
Příloha č.1: LV 5361.pdf
Příloha č.2: informace z mapy.PNG
Příloha č.3: Smlouva o sdružení.pdf
Příloha č.4: Darovaci smlouva.pdf
Příloha č.5: zástavní smlouva.pdf
Příloha č.6: Dohoda o zruseni MMOPP009XADD.pdf