ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:30/4
Věc:Majetkové záležitosti IX.
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Taťána Tomšíková, oddělení správy a evidence pozemků
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 20.2.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

kupní smlouvu (PID MMOPP00HZPX6) mezi statutárním městem Opava  jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 13/37 na pozemku parc.č. 2625/34, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 4.000,00 Kč, tj.  200,00 Kč/m2 (cena dle zásad) 

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost o koupi podílu na příjezdové komunikaci v garážišti  Zikova - na pozemku parc.č. 2625/34 ost. plocha,  katastrální území Opava - Předměstí

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: bod 1