ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:23/4
Věc:Majetkové záležitosti II.
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Taťána Tomšíková, oddělení správy a evidence pozemků
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 6.3.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

kupní  a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU8AY) mezi statutárním městem Opava  jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1453/9 a podílu o velikosti 1/6 na pozemku parc.č. 1453/2 vzniklých z pozemku parc.č. 1453 - orná půda, k.ú. Jaktař dle nezapsaného geometrického plánu, za kupní cenu 123.704,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2   + úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy (cena dle znaleckého posudku) 

b)

kupní a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU8BT) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1453/8 a podílu o velikosti 1/6 na pozemku parc.č. 1453/2 vzniklých z pozemku parc.č. 1453 - orná půda, k.ú. Jaktař dle nezapsaného geometrického plánu, za kupní cenu 129.254,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2  + úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) 

c)

kupní a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU8CO) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1453/7 a podílu o velikosti 1/6 na pozemku parc.č. 1453/2 vzniklých z pozemku parc.č. 1453 - orná půda, k.ú. Jaktař dle nezapsaného geometrického plánu, za kupní cenu 121.483,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy  (cena dle znaleckého posudku) 

d)

kupní a zástavní smlouvu (PID MMOPP00GU8DJ) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1453/6 a podílu o velikosti 1/6 na pozemku parc.č. 1453/2 vzniklých z pozemku parc.č. 1453 - orná půda, k.ú. Jaktař dle nezapsaného geometrického plánu, za kupní cenu 112.973,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2  + úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy 370,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) 

e)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU8EE) mezi statutárním městem Opava  jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1453/5 a podílu o velikosti 1/6 na pozemku parc.č. 1453/2 vzniklých z pozemku parc.č. 1453 - orná půda, k.ú. Jaktař dle nezapsaného geometrického plánu, za kupní cenu 106.683,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy (cena dle znaleckého posudku) 

f)

kupní  smlouvu (PID MMOPP00GU8F9) mezi statutárním městem Opava  jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1453/4 a podílu o velikosti 1/6 na pozemku parc.č. 1453/2 vzniklých z pozemku parc.č. 1453 - orná půda, k.ú. Jaktař dle nezapsaného geometrického plánu, za kupní cenu 73.753,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2  + úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy  (cena dle znaleckého posudku) 

g)

kupní smlouvu (PID MMOPP00GU8G4) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1453 - orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.  1453/3, za kupní cenu 38.850,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy (cena dle znaleckého posudku)

h)

kupní  smlouvu (PID MMOPP00HZNDC) mezi statutárním městem Opava  jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1453/10 a parc.č. 1453/11 vzniklých z pozemku parc.č. 1453 - orná půda, k.ú. Jaktař, dle nezapsaného geometrického plánu, za kupní cenu 125.430,00 Kč, tj. 370,00 Kč/m2   + úhrada nákladů spojených s vypracováním smlouvy (cena dle znaleckého posudku) 

2. schvaluje

kupní  smlouvu (PID MMOPP00HZMLF) mezi Zemědělským podnikem Rázová, státní podnik v likvidaci jako prodávajícím a statutárním městem Opava  jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup pozemku parc.č. 359 - ostatní plocha, k.ú. Malé Hoštice,  za kupní cenu 380.650,00 Kč, tj. 246,00 Kč/m2  (cena dle znaleckého posudku) 

3. neschvaluje
a)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 752/106 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí

b)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 820 a pozemku parc.č. 819 jehož součástí je stavba bez č.p., katastrální území Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

4. neschvaluje

úplatný převod části pozemku  parc.č. 269/2 - zastavěná plocha a nádvoří označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3301/2, pozemku parc.č. 2320/2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemků parc.č. 3068, parc.č. 3069, parc.č. 3070, parc.č. 3071, parc.č. 3072, parc.č. 3073, parc.č. 3074, parc.č. 3075/1, parc.č. 3076, parc.č.  3077,parc.č. 3078, parc.č. 3079, parc.č. 3080,parc.č. 3081, parc.č. 3082, parc.č. 3083, parc.č. 3084, parc.č. 3140, parc.č. 3141,parc.č. 3144, parc.č. 3147, parc.č. 3149,parc.č. 3150, parc.č. 3151, parc.č. 3152, parc.č. 3153, parc.č. 3185, parc.č. 3200 a parc.č. 3201 - ostatní plochy, vše k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

5. neschvaluje

prominutí dluhu ve výši 45.415,00 Kč, který představuje poměrnou část nájemného za období od 1.1.2018 do 30.9.2018  dle nájemní smlouvy PID MMOPP00A8TPK ve znění pozdějších dodatků mezi statutárním městem Opavou a společností VESTAM s.r.o.

Důvodová zpráva

Předmětem předloženého materiálu je v bodě 1) uzavření kupních smluv na pozemky v zahrádkové osadě Stará silnice, v bodě 2) výkup pozemku pod místní komunikací, v bodě 3) záměry prodeje pozemků, v bodě 4) úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kateřinky a v bodě 5) prominutí dluhu

Přílohy:
Příloha č.1: 1a
Příloha č.2: 1b
Příloha č.3: 1c
Příloha č.4: 1d
Příloha č.5: 1e
Příloha č.6: 1f
Příloha č.7: 1g
Příloha č.8: 1h
Příloha č.9: bod 2
Příloha č.10: bod 3a
Příloha č.11: bod 3b
Příloha č.12: bod 4
Příloha č.13: bod 5