ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:27/4
Věc:Majetkové záležitosti VI.
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Ing. Radka Honková, vedoucí oddělení správy a evidence pozemků
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 20.2.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

kupní smlouvu (PID MMOPP00HZO3J) mezi statutárním městem Opava  jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░  jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej  pozemku pod garáží parc.č. 2890/444 - zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 na pozemcích parc.č. 2890/454 a parc.č. 2890/455 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 17.284,00 Kč (cena dle zásad)

 

b)

kupní smlouvu (PID MMOPP00HZO4E) mezi statutárním městem Opava  jako prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░  jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej  spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 na pozemcích parc.č. 2890/454 a parc.č. 2890/455 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 4.784,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

 

2. schvaluje

vzdání se předkupního práva dle §1125 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ke spoluvlastnickému podílu  o velikosti 1/20 na pozemku parc.č. 2540/45,  k.ú. Opava - Předměstí

Důvodová zpráva

Bod 1:

a) prodej pozemku pod garáží a spoluvlastnického podílu na pozemcích tvořící přístupovou a manipulační plochu v garážišti Na Dolním poli

b) prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích tvořící přístupovou a manipulační plochu v garážišti Na Dolním poli

Bod 2:

vzdání se předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na pozemku v garážišti Komenda

 

Přílohy:
Příloha č.1: k bodu 1a)
Příloha č.2: k bodu 1b)
Příloha č.3: k bodu 2