ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:24/4
Věc:Majetkové záležitosti III.
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti majetku města

Zpracovatel:Bc. Dalibor Majdanics, oddělení správy a evidence pozemků
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 20.2.2019 a 6.3.2019
Přizváni k jednání:Bc. Dalibor Majdanics
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

kupní smlouvu (PID MMOPP00HZN2V) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1394/10000 na pozemku parc.č. 2416/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 32.118,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b)

kupní smlouvu (PID MMOPP00HZNBM) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3/1 - zahrada, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 3/6 - k.ú. Milostovice, za kupní cenu 10.560,00 Kč, tj. 240,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

2. neschvaluje
a)

záměr prodeje pozemku parc.č. 260/2 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město

b)

záměr prodeje částí pozemku parc.č. 612/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

3. neschvaluje

snížení kupní ceny z ceny dle zásad na částku 350,00 Kč/m2 za prodej pozemku parc.č. 112/17 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí

Důvodová zpráva

 

V bodě 1a) se jedná o kupní smlouvu, jejímž předmětem je doprodej zbytkového podílu pozemku pod domem náměstí Slezského odboje 7, čímž dojde k narovnání vztahů dle OZ, kdy velikost podílu na pozemku bude rovna podílu na domu.

V bodě 1b) jde o kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej část pozemku v Milostovicích za účelem rozšíření zahrady a také uvedení skutečného stavu dle oplocení.

V bodě 2a) se jedná o neschvalující žádost o prodej pozemku v centru města. Jedná se o strategický pozemek za Slezankou.

V bodě 2b) se jedná o neschvalující záměr prodeje částí pozemku ve vnitrobloku Hradecká 39 - 49. Tento způsob prodeje by mohl znamenat dopravní komplikace v této lokalitě, dále by došlo k znehodnocení pozemku ve vlastnictví SMO.

Předmětem bodu 3) je neschválení snížení kupní ceny na základě doporučení majetkové komise.

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: 1a
Příloha č.2: 1b
Příloha č.3: 2a
Příloha č.4: 2b
Příloha č.5: 3