ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:51/4
Věc:Statut pro výbory Zastupitelstva statutárního města Opavy
Důvod předložení:

sjednocení a aktualizace dosavadní úpravy

Zpracovatel:Mgr. Renáta Mrákotová, metodik vnitřního řízení úřadu
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:v RMO dne 6. 3. 2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

Statut pro výbory Zastupitelstva statutárního města Opavy s účinností od 19. 3. 2019

Důvodová zpráva

Obecná část

Na základě rozhodnutí vedení města je předkládán návrh Statutu pro výbory Zastupitelstva statutárního města Opavy, jehož účinnost předpokládáme den po jeho schválení. Tento statut bude závazný pro oba výbory zastupitelstva, jak finanční, tak i kontrolní, i po koncepční stránce se jedná o vhodné řešení. Statut zároveň nevylučuje zřízení i jiného výboru. Stávající úprava zákona o obcích neukládá přijetí statutu, nicméně jeho existenci považujeme za vhodnou, neb takto členové výboru mají jasnou představu o tom, jakým způsobem a v jakém rámci zastupitelstvo fungování výboru očekává. Výbor nemůže být nad rámec zákona ničím jiným, nežli iniciativním a kontrolním orgánem. Výbor nemůže přijímat rozhodnutí, pouze může své stanoviska a návrhy (ve formě usnesení) předložit zastupitelstvu, které samo ve věci rozhoduje.

Statut upravuje zejména procesní otázky týkající se fungování obou výborů. Pro úplnost je zde zahrnuta i citace zákonných ustanovení.

Při koncipování návrhu jsme vycházeli ze stávajících statutů obou výborů, které se ve společných částech překrývají. Z tohoto důvodu návrh obsahuje články, které jsou společné oběma výborům a poté po jednom článku určenému finančnímu výboru a kontrolnímu výboru, kde jsou obsaženy specifika obou výborů. Návrh vychází ze zákonné úpravy, kterou do svého textu pro zjednodušení práce členů výborů, přejímá.

Nově jsou zde upraveny otázky týkající se hlasování a zápisu ze zasedání výboru.

         

Komentář k jednotlivým článkům

Čl. 1

Obsahuje proklamaci, která vyplývá ze zákona o obcích. Funkční období výboru je vždy vázáno na funkční období zastupitelstva.  Je potřeba si uvědomit, že zastupitelstvo nezřizuje výbory schválením statutu, statut pouze upravuje praktické fungování výborů. Ke zřízení výborů dochází zpravidla na ustanovujícím zastupitelstvu. V rámci aktu zřizování výboru zastupitelstvo určuje i počet členů výborů, kterých je momentálně 11.

Čl. 2

Členové zastupitelstva zároveň volí ze svých řad předsedy výboru a následně jeho členy, kteří již nemusí být členy zastupitelstva. Zákon určuje pouze nejnižší počet členů kontrolního a finančního výboru, ve zbytku pouze dává instrukci, že počet členů musí být vždy lichý.

Otázka členství ve výboru je dána zákonem, jak bude dále uvedeno, bude přípustné zvát za stanovených podmínek na zasedání výboru hosty a také členové vedení budou mít možnost zúčastnit se zasedání výboru.

Návrh neupravuje počty členů, počet členů určuje zastupitelstvo nezávisle na znění statutu.  

Odbor finanční a rozpočtový magistrátu plní úkoly ve vztahu k finančnímu výboru a oddělení kontroly magistrátu plní úkoly ve vztahu ke kontrolnímu výboru.

Působnost výboru je odvozována od působnosti zastupitelstva, tedy vztahuje se pouze na samostatnou působnost, odlišně je vymezená působnost ve vztahu k finančnímu výboru, a to právě s ohledem na poměrně komplikovanou a pro veřejnost stěží přehlednou úpravu přenesené působnosti v rámci správního práva. Jedná se z naší strany o procesní opatrnost.

Nikdo jiný, než zastupitelstvo výboru úkoly neukládá, ani samotný výbor není oprávněn k tomu, aby si ukládal úkoly mimo úkoly vymezené zastupitelstvem.

Čl. 3

Jedná se o práva a povinnosti, které lze odvodit ze znění zákona o obcích a některé také i z kontrolního řádu. Je zde stanovená 14 denní lhůta k prvnímu svolání zasedání výboru od okamžiku jeho zřízení. Na tomto zasedání je zvolen místopředseda výboru.

Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastňovat se jednání orgánů, do kterých byli jmenování. I od ostatních členů výboru může zastupitelstvo oprávněně očekávat, že funkci člena výboru přijali proto, aby se zúčastnili jeho zasedání a plnily úkoly, které jím z členství ve výboru vyplývají.

Je potřeba v rámci efektivity upravit i komunikaci členů výborů s magistrátem.

Jedná se o ustanovení o ochraně práv kontrolovaných subjektů, bez kterého nelze provádět žádnou kontrolu.  

Čl. 4

Zde je obsažena úprava procesu týkající se kontrolního záměru tak, aby vůbec mohlo dojít k jeho realizaci. Je zde upraven proces od zadání kontrolního záměru ze strany zastupitelstva až po zápis kontrolních zjištění.

Čl. 5

Otázka četnosti zasedání výboru vychází z dosavadní úpravy a praxe. Platnost usnesení výborů je ze zákona vázána na souhlas nadpoloviční většiny všech členů, tuto podmínku nelze obejít.  

Po proběhnuvší diskusi návrh vychází z toho, že zasedání výborů zůstanou nadále neveřejná, nově bylo doplněno pravidlo o hlasování o pozměňujících a doplňujících návrzích a hlasování "per rollam". K tomuto způsobu hlasování přistoupily některá města i obce, ačkoli Ministerstvo vnitra tento způsob hlasování nedoporučuje. O správnosti jeho argumentace nejsme sami přesvědčeni. Předkládaný návrh toto hlasování umožňuje za splnění zde uvedených podmínek.

Zasedání výboru se budou moci zúčastnit hosté, které navrhuje nejenom předseda výboru, ale i kterýkoli jiný člen výboru.  O přítomnosti hostů na zasedání výboru bude výbor hlasovat, jejich přítomnost je vázaná na schválení ze strany výboru.

Členové vedení mají právo se účastnit zasedání výboru, aniž by k tomuto potřebovali souhlas výboru.

   

Čl. 6 

Ačkoli výbory ze svých zasedání pořizují zápisy, tyto doposud nejsou upraveny. Vedení města má zájem na transparentním řízení města, z tohoto důvodu budou zápisy zveřejňovány. Vedení má taktéž zájem na tom, aby členové výboru se jednání výboru zúčastňovali, neb výsledek hlasování záleží na většině všech členů výboru, nejenom na členech přítomných.

Nově se bude zápis z jednání výboru zveřejňovat na internetových stránkách města, jsou zde dány pořádkové lhůty pro předsedu výboru a i pro příslušného zaměstnance města.

Čl. 7

Přejímá stávající úpravu vztahující se pouze k finančnímu výboru.

Čl. 8

Přejímá stávající úpravu vztahující se ke kontrolnímu výboru.   

 

  1. Návrhy a připomínky

Návrh na veřejné zasedání výboru

Tento návrh vzešel ze strany kontrolního výboru, nicméně vedení města po zvážení a interní diskusi se svými politickými subjekty tuto variantu nedoporučilo. Ze strany Zastupitelského klubu Piráti & Opavané vzešel návrh na možnost veřejného zasedání, pokud takto výbor rozhodne, nicméně pro nemožnost realizace nebylo této připomínce vyhověno.

Návrh na zveřejnění zápisu ze zasedání výboru

Vedení města tento návrh v rámci transparentního řízení města schválilo, neb takto je umožněno občanům, kteří mají bližší zájem o záležitosti týkající se samosprávy města, aby měli přehled a informaci o tom, co výbory projednávají a k jaký závěr v konkrétní věci zaujaly.

Návrh na možnost hlasování "per rollam"

Jelikož stanovisko Ministerstva vnitra, které požaduje, aby se členové výboru scházeli výhradně osobně, nás nepřesvědčilo o tom, že toto skutečně vyplývá ze zákona o obcích, považujeme tento návrh za přípustný. Vedení města se rozhodlo navrhnout cestu, kdy je tento způsob hlasování za splnění omezujících podmínek přípustný.

Návrh na volbu nejdříve předsedy a posléze členu výboru

Návrh vzešel ze strany kontrolního výboru, nicméně návrh nelze zapracovat do procesního předpisu, který upravuje činnost výboru. O volbě výboru rozhoduje vždy ustanovující zastupitelstvo postupem vycházejícím ze zákona o obcích, takže nedoporučujeme ani změnu jednacího řádu zastupitelstva
v tomto směru. Z pohledu zákona o obcích je role předsedy výboru klíčová.

Upřesnění kontroly ve vztahu k městským částem, příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem   

Je potřeba vyjít ze skutečnosti, že se jedná o samostatné korporace.

Městská část má statutem svěřenou pravomoc, ze zákona své vlastní zastupitelstvo a je povinna sama zřizovat své vlastní výbory. Výbory města se vztahuji pouze ke kontrole majetku a prostředků města. Zde je výbor vázaný zákonem o obcích a Statutem statutárního města Opavy. Ze zákona dozor týkající se usnesení městských částí vykonává magistrát a otázky kontroly a auditu upravuje článek 10, včetně postupu města. 

Příspěvkové organizace jsou samostatné právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. Roli zřizovatele vykonává ze zákona rada města. Ve vztahu k příspěvkové organizaci je zřizovatel povinen postupovat v souladu s kontrolním řádem, podle kterého město ve vztahu ke svým příspěvkovým organizacím vykonává veřejnosprávní kontrolu, tedy určitý formalizovaný a časově ohraničený postup, jehož výstupem je formalizovaný protokol o kontrole.

Naopak kontrolní řád se nevztahuje na výbory zastupitelstev měst a obcí, neb se nejedná o orgány moci výkonné ani o orgány územních samosprávných celků.

Ohledně obchodních společností založených městem je situace odlišná. Především se zde nejedná o přímý výkon veřejné správy, ať již v rámci samostatné nebo přenesené působnosti. Tady vztahy mezi obchodní společností a městem podléhají soukromoprávní úpravě - zákonu o obchodních korporacích, která umožňuje vlastníkovi kontrolovat obchodní společnost prostřednictvím dozorčí rady.   

Obchodní společnosti jsou samostatné právnické osoby, které podléhají především zákonu o obchodních korporacích. U nich lze taktéž kontrolovat pouze majetek a prostředky města.

Procesní úprava hlasování

Požadavku vznesenému ze strany finančního výboru ohledně doplnění a pozměňujících návrhu bylo vyhověno. Již nemohlo být vyhověno návrhu, aby bylo usnesení schváleno, když s ním souhlasí nadpoloviční většina přítomných členu výboru, neb tento návrh odporu znění zákona (§ 118 odst. 3 zákona o obcích).

Přílohy:
Příloha č.1: návrh statutu