ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:26/4
Věc:Majetkové záležitosti V.
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Taťána Tomšíková, oddělení správy a evidence pozemků
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 20.2.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

vzdání se předkupního práva dle §1125 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, které statutárnímu městu Opava náleží jako vlastníku podílu  o velikosti 55913/10000000 na pozemku parc.č. 2301/10,  podílu o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, podílu o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6 a podílu o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy a  podílu o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30, katastrální území Palhanec

Důvodová zpráva

SMO je vlastníkem podílu o velikosti 55913/10000000 na pozemku parc.č. 2301/10,  podílu o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7, podílu o velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6, podílu o velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25, k.ú. Kateřinky u Opavy a  podílu o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30, katastrální území Palhanec.

Jedná se pozemky v zahrádkové osadě Zátiší, která byla městem odprodána do podílového spoluvlastnicví.

Při každém prodeji podílu v zahrádkové osadě musí být nejprve s nabídkou osloven spoluvlastník. Vzhledem k velkému počtu spoluvlastníků dojde ke vzdání se předkupního práva a zápisu o vzdání se do katastru nemovitostí.

Město nemá zájem nabývat podíly  v uvedené zahrádkové osadě.

MK : 14.1.2019 doporučuje vzdání se předkupního práva u podílů na pozemcích v ZO Zátiší

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: mapa