ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:28/4
Věc:Majetkové záležitosti VII.
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Ing. Radka Honková, vedoucí oddělení správy a evidence pozemků
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 6.3.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

kupní smlouvu (PID MMOPP00HZNCH) mezi statutárním městem Opava  jako prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░  jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej  pozemku pod garáží parc.č. 2890/294 - zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 na pozemcích parc.č. 2890/454 a parc.č. 2890/455 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 13.784,00 Kč (cena dle zásad)

Důvodová zpráva

Bod 1:

prodej pozemku pod garáží a spoluvlastnického podílu na pozemcích tvořící přístupovou a manipulační plochu v garážišti Na Dolním poli

 

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: k bodu 1