ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:22/4
Věc:Majetkové záležitosti I.
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Ing. Radka Honková, vedoucí oddělení správy a evidence pozemků
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 20.2.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

kupní smlouvu (PID MMOPP00HZOUS) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░ a panem ░░░░ ░░░░ ░░░  jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 74 - trvalý travní porost, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 74/1, k.ú. Držkovice, za cenu ve výši 50.880,00 Kč, tj. 160,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b)

kupní smlouvu (PID MMOPP00HZQLN) mezi statutárním městem Opava  jako prodávajícím a Společenstvím vlastníků pro dům Elišky Krásnohorské 2497/21, Opava, se sídlem Elišky Krásnohorské 2497/21, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 26847329, zastoupené panem Vladimírem Němčanským, předsedou výboru a paní Jarmilou Stružovou, mistopředsedou výboru jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2530/252 - ostatní plocha, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2530/963, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 15.488,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 včetně DPH (cena dle zásad)

2. neschvaluje
a)

prodej pozemku parc.č. 1085/2 - orná půda, k.ú. Podvihov

b)

prodej části pozemku parc.č. 546/1 - zahrada, k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)

prodej pozemku parc.č. 259/2 - orná půda, k.ú. Březová u Vítkova

3. ruší

usnesení RMO ze dne 5.12.2018 č.usn. 75/4/RM/18 bod 1. (RMO doporučuje zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu a dohodu o omezení věcného břemene (PID MMOPP00HZOS2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města, panem ░░░░ ░░░░ ░░░ a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ jakožto oprávněnou, jejímž předmětem směna části pozemku parc.č. 2855 - ostatní plocha, označená dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako díl "a", části pozemku parc.č. st.2202 - zastavěná plocha a nádvoří, označená dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako díl "b", sloučené do pozemku parc.č. 2855/2 ve vlastnictví SMO za část pozemku parc.č.st.2201/1 - zastavěná plocha a nádvoří, označená dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3315 ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░ , vše katastrální území Kateřinky u Opavy)

4. schvaluje

směnnou smlouvu (PID MMOPP00HZOS2) mezi statutárním městem Opava  a panem░░░░ ░░░░ ░░░ , jejímž předmětem směna části pozemku parc.č. 2855 - ostatní plocha, označená dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako díl "a", části pozemku parc.č. st.2202 - zastavěná plocha a nádvoří, označená dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako díl "b", sloučené do pozemku parc.č. 2855/2 ve vlastnictví SMO za část pozemku parc.č.st.2201/1 - zastavěná plocha a nádvoří, označená dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3315 ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░ , vše katastrální území Kateřinky u Opavy

Důvodová zpráva

Bod 1:

a) prodej části pozemku u rodinného domu

b) prodej části pozemku za účelem výstavby bezbariérového vstupu do bytového domu

Bod 2:

a) prodej pozemku za účelem výstavby rodinného domu

b) prodej části pozemku za účelem výstavby rodinného domu

c) prodej zemědělského pozemku v rámci výpomoci ŘSD ČR řešení stavby severního obchvatu

Bod 3:

zrušení směny částí pozemků ve vlastnictví SMO za část pozemku ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ včetně dohody o omezení věcného břemene práva bydlení pro oprávněnou paní ░░░░ ░░░░ z důvodu úmrtí oprávněné osoby

Bod 4:

směna částí pozemků ve vlastnictví SMO za část pozemku ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░░

Přílohy:
Příloha č.1: 1a
Příloha č.2: 1b
Příloha č.3: 2a
Příloha č.4: 2b
Příloha č.5: 2c
Příloha č.6: 3
Příloha č.7: 4