ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:25/4
Věc:Majetkové záležitosti IV.
Důvod předložení:

Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města

Zpracovatel:Ing. Radka Honková, vedoucí oddělení správy a evidence pozemků
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 6.3.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

darovací smlouvu (PID MMOPP00HZP47) mezi Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací jako dárcem a statutárním městem Opava jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je převod části pozemku parc.č. 3047 - ostatní plocha silnice, označené dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 3047/2 - ostatní plocha ostatní komunikace, k.ú. Jaktař

b)

darovací smlouvu (PID MMOPP00HZP3C) mezi Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací jako dárcem a statutárním městem Opava jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je převod části pozemku parc.č. 1057/15 - ostatní plocha ostatní komunikace, označené jako díl "a", a části pozemku parc.č. 1057/31 ostatní plocha silnice označené jako díl "b", které se dle přiloženého nezapsaného geometrického plánu slučují do pozemku parc.č. 1057/45 - ostatní plocha ostatní komunikace, k.ú. Komárov u Opavy

Důvodová zpráva

Bod 1:

a) převod části pozemku darovací smlouvou z důvodu vybudování odborem investic stavby "Most ulice Stypova v Opavě" na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací ze dne 18.3.2008

 

b) převod částí pozemků darovací smlouvou z důvodu vybudování odborem investic stavby "Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov", II.etapa na základě Smlouvy o právu provést stavbu ze dne 4.2.2016

 

 

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: k bodu 1a
Příloha č.2: k bodu 1b