ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:50/4
Věc:Obecně závazná vyhláška č. X/2019, o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Důvod předložení:

aktualizace výjimečných případů pro kratší dobu nočního klidu

Zpracovatel:Mgr. Renáta Mrákotová, metodik vnitřního řízení úřadu
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:6. 3. 2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

obecně závaznou vyhlášku č. x/2019, o nočním klidu a regulaci hlučných činností účinnou od patnáctého dne po dni vyhlášení

Důvodová zpráva

Předkládaný návrh (příloha č. 1) obecně závazné vyhlášky (dále jen "OZV") nahrazuje současnou OZV č. 3/2018 (příloha č. 2).

Vyhláška obsahuje úpravu dvou souvisejících problematik. První představuje omezení pracovních činností, druhá spočívá ve vymezení výjimečných případů pro kratší dobu nočního klidu.

Omezení pracovních činností

Jedná se o úpravu převzatou ještě z roku 2011, v podstatě podmínky pro regulaci se nezměnily. Účelem této úpravy je omezení prací se zařízeními způsobujícími hluk během dne tak, aby nedocházelo k přílišnému zásahu do práva na odpočinek. Všichni jsou povinni dodržovat zákonem stanovenou dobu nočního klidu od 22 hod do 6 hod.. Čl. 3 vyhlášky omezuje pracovní činnosti s hlučnými přístroji v době víkendů a státem uznaných svátků tak, aby tyto přístroje nebyly používané v době od 6 hod do 13 hod, a v době od 19 hod do 22 hod. Jedná se o vymezení doby tak, aby zde byl prostor pro práci s těmito přístroji ve všech těchto dnech, neb tuto práci nelze jednostranně zakázat. Taktéž nelze vymezení této doby vázat na jakékoli církevní svátky či zvyklosti. Již tradičně vymezená doba umožňuje každému rovnoměrně, aby práce, které potřebuje vykonávat, vykonával v každém z těchto dnů.  

 

Stanovení výjimek z povinnosti zachovávat noční klid

Stávající úprava zákona o některých přestupcích v ustanovení § 5 odst. 6 stanoví dobu nočního klidu od 22. do 6. hodiny. Výjimku z této doby může stanovit obec, ale pouze ve výjimečných případech. Není tedy možné zahrnout do OZV opakující se činnosti. Podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 je důvodem pro výjimku zájem na udržování místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity, který převažuje nad zájmem na nerušený odpočinek toliko ve výjimečných případech.

Aby jakákoli akce mohla být součástí této vyhlášky, musí být naplněny všechny tyto podmínky:

 1. Předvídatelnost akce, každá akce musí být vymezena počtem dní a také alespoň určením měsíce, kdy se bude konat, aby se na akci mohli připravit zejména ti občané, kteří zde žijí a považují akce za zásah do svého práva na klidný odpočinek.
 2. Výjimečnost akce, nemůže se jednat o opakující se akce, kdy jde o periodicky pořádané venkovní zábavy. Naopak výjimečná akce je propojená s nějakou tradicí, případně zakládá tradici novou. Taktéž je potřeba citlivě nakumulovat počet akcí v lokalitě, aby tato nebyla nadměrně zatěžována.
 3. Významné upevňování mezilidských vazeb, jedná se o účel takových akcí, které mají podporovat komunitní setkávání se a vztahy lidi v rámci komunity. Je potřeba si uvědomit, že pokud se má jednat o zásah do práva na nerušený odpočinek v nočních hodinách, musí k takovému zásahu existovat vážný důvod.
 4. Veřejnosti přístupné akce, kdokoli bez omezení může akci navštívit, v tomto směru může pro futuro nastat problém s akcemi ve Vodárenské věži, které mají omezenou kapacitu na 80 osob. Není vůbec možné schvalovat rodinné či firemní akce.


Při jednání o návrhu OZV zpracovatelky návrhu Mgr. Renáta Mrákotová a Mgr. Jana Foltysová, jakož i vedení města a primátor v pozici předkladatele návrhu, zvažovali citlivé naplnění všech těchto kritérií tak, aby nebylo bráněno komunitnímu setkávaní se a na straně druhé, aby toto setkávání se omluvilo zásah do práva na odpočinek obyvatel města.


Akce přímo ve městě Při změnách a přesunech různých akcí bylo přihlíženo i ke stížnostem občanů (jednalo se o stížnost na akce Freiplatzu, které byly omezeny  co do dnů i hodin).     
Ohledně vymezení nočního klidu se jedná o aktualizaci stávajících akcí, tedy nová OZV se připravuje z důvodu přehlednosti pro provozovatele akcí a občany, aby se zabránilo nedorozuměním. Taktéž se nic nemění na koncepci, že především většina akcí má být ukončena do 24 hodin. V příloze č. 3 je obsažena tabulka týkající se města bez městských částí, která srovnává jednotlivé akce uvedené v návrhu vyhlášky s podanými žádostmi a stávajícími akcemi, která byly schváleny v loňské vyhlášce.
Při vymezení konkrétních akcí v původní OZV město vycházelo nejenom z akcí, které samo pořádá, ale zveřejnilo výzvu pro ostatní pořadatele akcí také na webových stránkách města a ve zpravodaji Hláska. Ani do stávajícího návrhu nové OZV nebyly zařazeny akce, které dle metodiky Ministerstva vnitra do OZV zařazeny být nemohou. OZV tedy stanoví akce, u nichž lze předpokládat, že naruší noční klid po 22. hodině. Při jejich vymezení se vyšlo z tradičních názvů akcí nebo z jejich typové charakteristiky. Z pohledu časového omezení se jedná o akce, které skončí do 24 hodin, dále akce, které skončí do 1. hodiny, dále akce, které skončí do 2. hodiny, a nakonec akce, které skončí do 3. hodiny. Návrh nevyužívá možnosti stanovit akce, u nichž dojde k tomu, že v daný den nebude žádná doba nočního klidu.
Jednotlivé žádosti jsou obsaženy v přílohách č. 4 až 11.


Akce v městských částech:


Městská část Komárov má celkem 2 akce do 03 hod.


Městská část Malé Hoštice má celkem 9 akcí:

 • 7 akcí do 24 hod,
 • 2 akce do 03 hod.


Městská část Milostovice má celkem 2 akce:

 • 1 do 24 hod,
 • 1 do 02 hod.


Městská část Podvihov má celkem 8 akcí:

 • 5 akcí do 24 hod,
 • 3 akcí do 03 hod.
   

Městská část Suchá Lazce má celkem 7 akcí:

 • 6 akcí do 24 hod,
 • 1 akci do 03 hod.
   

Městská část Vávrovice má celkem 3 akce do 03 hod.
 

Městská část Vlaštovičky má celkem 4 akce:

 • 1 akci do 02 hod.
 • 3 akce do 03 hod.
   

Městská část Zlatníky má celkem 7 akcí:

 • 4 akce do 24 hod.
 • 3 akce do 03 hod.


Všechny akce probíhající v městských částech byly řádně projednány se starosty městských částí, kteří sami navrhovali zařazení těchto akcí do vyhlášky. V letošním roce přibila pouze jedna nová akce u Městské části Milostovice, Westernový den pořádaný TJ Milostovice v srpnu, která bude probíhat do 02 hod.   

Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odstavcích prvním, druhém, třetím a čtvrtém čtvrtého článku OZV bude zveřejněna Magistrátem města Opavy na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání. U akcí probíhajících na území městských částí bude tato informace zveřejněna i na úřední desce příslušné městské části.

Přílohy:
Příloha č.1: Návrh OZV
Příloha č.2: OZV č. 3/2018
Příloha č.3: tabulka akcí města
Příloha č.4: Žádost Kylešovská žaba
Příloha č.5: Žádost FK Kylešovice
Příloha č.6: Žádost Street game festival
Příloha č.7: Žádost restaurace La Barca
Příloha č.8: Žádost TuningmeetSádrák Vol4
Příloha č.9: Žádost Restaurace U Chovatelů
Příloha č.10: Žádost Vodárenská věž
Příloha č.11: Upřesnění žádosti vodárenská VĚŽ