ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:37/4
Věc:Vyhodnocení dotačních programů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019
Důvod předložení:

Vyhodnocení dotačních programů pro rok 2018 v oblasti životního prostředí a EVVO  

Zpracovatel:Kateřina Hnátová, odbor školství
Předkládá:Bc. Hana Brňáková, 1. náměstkyně primátora města
Projednáno v RMO:6. 3. 2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé dotační tituly a výsledné přidělení dotací žadatelům v Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2019

Důvodová zpráva

 

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém zasedání dne 17. 9. 2018 schválilo dotační programy 

pro rok 2019 a vyhlásilo je ke dni 19. 9. 2018 s termínem odevzdání žádostí od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018 včetně.

Dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019 je uveden v příloze č.1. 

 

Jednalo se o tyto dotační programy:

 

Dotační program

Dotační titul

Minimální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Maximální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

EVVO

ZP 1/19

 

Podpora akcí a aktivit EVVO

 

5 000,- Kč

40 000,- Kč

20%

ZP 2/19

Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí

20 000,- Kč

100 000,- Kč

0 %

(spoluúčast vítána)

ZP 3/19

Podpora opatření ve prospěch životního prostředí

5 000,- Kč

40 000,- Kč

 

0 %

(spoluúčast vítána)

 

 

 

Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019 - 500.000,- Kč

 

Jednotlivé dotační tituly (kódy)

1. Podpora akcí a aktivit EVVO (ZP 1/19)

Podpora jednotlivých/jednorázových environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí
a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací.

Minimální výše poskytnuté dotace:  5.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %

 

2. Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí (ZP 2/19)

Podpora specifikované pravidelné/soustavné celoroční činnosti neziskových organizací v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty či ochrany a tvorby životního prostředí.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

3. Podpora opatření ve prospěch životního prostředí (ZP 3/19)

Podpora praktických opatření ve prospěch ochrany a tvorby životního prostředí. Jedná se o podporu projektů na výsadby a údržbu veřejné zeleně (s preferencí původních druhů), zachování biodiverzity, řešení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany vod, rozvoje environmentálně šetrného životního stylu a jiných. Podporovány budou pouze veřejně prospěšné projekty. Doporučeno je záměr nejdříve konzultovat s pracovníky odboru životního prostředí.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

V Y H O D N O C E N Í

 

Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019

 

ZP1/19  Podpora akcí a aktivit EVVO

 

Podáno 5 žádostí

požadavek: 185.800,- Kč

rozděleno: 165.400,- Kč

 

podpořeno 5 žádostí

 

ZP2/19  Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí

 

Podány 4 žádosti

požadavek: 355.300,- Kč

rozděleno: 255.300,- Kč

 

podpořeny 3 žádosti

nepodpořena 1 žádost

  

 

ZP3/19  Podpora opatření ve prospěch životního prostředí

 

Podány 3 žádosti

Požadavek: 119.300,- Kč

rozděleno: 79.300,- Kč

 

podpořeny 2 žádosti

nepodpořena 1 žádost

 

 

Celkem požadavek ŽP a EVV: 660.400,- Kč

Rozděleno: 500.000,- Kč

K rozdělení: 500.000,- Kč

Zůstatek: 0,- Kč

 

Jednotlivými žádostmi se v souladu s vyhlášeným dotačním programem zabývala pracovní skupina v rámci oblasti životního prostřední schválená RMO dne 16. 1.2019, viz. příloha č. 2.

 

TABULKA v příloze č. 3 OBSAHUJE HYPERTEXTOVÉ ODKAZY NA VŠECHNY PŘÍLOHY ŽÁDOSTÍ

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019
Příloha č.2: Pracovní skupina pro oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO
Příloha č.3: hodnoceni_zadosti 19.xls
Příloha č.4: zápis ze setkání pracovní skupina ŽP a EVVO
Příloha č.5: Zdůvodnění hodnocení