ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:48/4
Věc:Určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem na pořizování územně plánovací dokumentace
Důvod předložení:
Zpracovatel:Ing. Monika Pazderová, vedoucí oddělení územního plánování odboru hlavního architekta a územního plánu
Předkládá:Ing. Michal Jedlička, náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 6. 3. 2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. jmenuje

Ing. arch. Jana Zelinku určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem na pořizování územně plánovací dokumentace (§ 2 odst. 1 písm. n) bod 2., 3. stavebního zákona) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "určený zastupitel")

Důvodová zpráva

Určeného zastupitele dle § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), určí zastupitelstvo pro průběžnou spolupráci s pořizovatelem na pořizování územně plánovací dokumentace (§ 2 odst. 1 písm. n) bod 2., 3. stavebního zákona). Jedná se o člena zastupitelstva, který nemusí být určen pouze pro pořizování územně plánovací dokumentace, ale může být určen pro spolupráci na celé volební období. Odborná kvalifikace není zákonem stanovena ani požadována, ale pro přínosnou spolupráci je vhodná.

 

Jmenování určeného zastupitele je tedy činnost patřící do samostatné působnosti obce. Podle § 5 odst. 2 stavebního zákona "orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování podle tohoto zákona jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje". Z uvedeného vyplývá, že orgánem příslušným ke jmenování určeného zastupitele je zastupitelstvo obce. Toto tvrzení má oporu i v zákoně o obcích, kde podle § 84 odst. 2 písm. x) je zastupitelstvu obce vyhrazeno plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.