ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:45/4
Věc:Závazek SMO na spolufinancování navýšení kapacity sociální služby domova pro seniory
Důvod předložení:
Zpracovatel:Ing. Radim Křupala, ředitel, Seniorcentrum Opava p.o.
Předkládá:Ing. Michal Jedlička, náměstek primátora
Projednáno v RMO:v RMO dne 06.03.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

závazek SMO na spolufinancování 30% oprávněné provozní ztráty plynoucí z dodatečného navýšení kapacity o 4 lůžka u sociální služby domova pro seniory provozované příspěvkovou organizací města Seniorcentrum Opava, Rolnická 1550/24, 747 05 Opava 5, IČ 71196943, ve výši 249.948,00 Kč pro rok 2019

Důvodová zpráva

Z důvodu zajištění financování navýšení kapacity domova pro seniory Seniorcentra Opava, p.o. o 4 lůžka a zařazení těchto 4 lůžek do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje (Krajská síť), předkládáme k projednání Zastupitelstvu SMO tento materiál.

 

Sociální služba Domov pro seniory svaté Kateřiny je v současné době součástí Krajské sítě s kapacitou 20 lůžek. Tato pobytová služba je poskytována v objektu Seniorcentra Opava na adrese Rolnická 24 v Opavě - Kateřinkách a je určena pro cílovou skupinu osob senioři nad 65 let s vysokým stupněm závislosti na péči druhé osoby.

 

Služba je zařazena v Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2017 - 2021. V souladu s komunitním plánem, respektive s jeho opatřením "Zvýšení kapacity a kvality v domovech pro seniory, včetně vzniku domova pro tzv. nízkopříjmové seniory" je plánováno navýšení kapacity na 24 lůžek v domově pro seniory poskytované Seniorcentrem Opavou, zřizovaném příspěvkovou organizací SMO.

 

Navýšení kapacity jednak umožní uspokojení dalších 4 žadatelů o tuto službu a dále pak zlepší hospodárnost a náklady na jedno lůžko. Organizace má již vydáno rozhodnutí o změně registrace na zvýšenou kapacitu na 24 lůžek a čeká se nyní na nabytí právní moci. Klienti domova budou ubytováni ve 12-ti dvoulůžkových pokojích. Prostory domova byly vybudovány v minulém roce v 2. patře tzv. Penzionu I na ul. Rolnické 24.

 

Podmínkou pro zařazení navýšené kapacity do Krajské sítě u pobytových služeb je, aby obec deklarovala finanční spoluúčast ve výši 30% oprávněné provozní ztráty služby. Tato ztráta byla původně plánována na rok 2019 ve výši 3.966.840,00 Kč, z toho spoluúčast obce činí 1.190.052,00 Kč, kterou schválilo zastupitelstvo 17. září 2018.  Vzhledem k tomu, že došlo k objektivnímu nárůstu zejména mzdových nákladů a došlo ke zpřesnění nákladů a výnosů této sociální služby, předkládáme nový rozpočet, který počítá s navýšenou potřebou dotace přímo úměrně o procentuální nárůst počtu lůžek, tj. o cca 20%. Zastupitelstvu SMO je tedy předložen ke schválení závazek ve výši 249.948,00 Kč pro další 4 lůžka. Po tomto schválení by byl závazek obce u Domova sv. Kateřiny celkem 1.440.000,- Kč. Celková aktualizovaná provozní ztráta je plánována na 4.800.000,00 Kč - rozpočet viz. příloha č. 1.

 

Poskytnutá dotace SMO by částečně kryla provozní náklady Domova sv. Kateřiny. Zbývající část ztráty ve výši 3.360.000,00 Kč bude řešena ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje přes Kapitolu 313.

 

V případě schválení závazku k provozní ztrátě ke čtyřem dalším lůžkům, může organizace požádat Moravskoslezský kraj do 31. 3. 2019 o zařazení navýšené kapacity do Krajské sítě a od 1. 6. 2019 by v případě úspěšného zařazení mohla žádat o dofinancování navýšené kapacity.

 

Na základě výše uvedeného doporučujeme Zastupitelstvu SMO schválit návrh usnesení.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Rozpočet Seniorcentra opava - Domova pro seniory svaté Kateřiny