ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:21/4
Věc:Městská policie Opava - pověření plněním úkolů při řízení městské policie
Důvod předložení:

naplnění obsahu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů

Zpracovatel:Ing. Magda Handlosová, vedoucí oddělení personálního a mzdového
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:
Přizváni k jednání:Mgr. Jiří Klein (představení)
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. pověřuje

na návrh PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D., náměstka primátora Statutárního města Opavy, řízením Městské policie Opava pana Mgr. Jiřího Kleina, bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nový Jičín, v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obecní policii"), plněním úkolů blíže určených v bodě 2 tohoto usnesení při řízení Městské policie Opava, a to s účinností ode dne 1. 5. 2019

2. určuje

úkoly, k nimž je Mgr. Jiří Klein při řízení Městské policie Opava pověřen:

a)

zodpovídá za plnění úkolů v rozsahu stanovených zákonem o obecní policii v platném znění mimo úkolů v pracovněprávních vztazích, které plní dle § 3 odst. 1) zákona o obecní policii primátor nebo jiný člen zastupitelstva města pověřený zastupitelstvem města řízením městské policie

b)

řídí, koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců Statutárního města Opavy zařazených do Městské policie Opava

c)

vydává organizační a řídící normativní akty

d)

plní úkoly obsažené v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

e)

odpovídá za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v požární ochraně

f)

navrhuje poskytování příspěvků ze sociálního fondu Statutárního města Opavy

g)

plní další úkoly uložené náměstkem primátora

Důvodová zpráva

Na základě vyhlášeného výběrového řízení na pracovní místo "ředitel Městské policie Opava" (vyvěšeno od 17. 1. 2019 do 1. 2. 2019) se do výběrového řízení přihlásilo sedm uchazečů. Výběrová komise jmenovaná náměstkem primátora panem PhDr. Igorem Hendrychem, Ph.D., ve složení:

 

předseda komise

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. - náměstek primátora Statutárního města Opavy

 

členové komise

plk. Ing. Kamil Pastuszek, ředitel územního odboru Opava, Hasičský záchranný sbor MSK  

Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava

npor. Mgr. Bc. Tomáš Martínek, vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky Opava

Mgr. Tomáš Kubný - vedoucí právního oddělení

 

na svém jednání dne 5. 2. 2019 přihlášky dvou z účastníků výběrového řízení vyřadila z důvodu nesplnění požadavku SMO, a to "praxe ve vedoucí pozici minimálně 5 let", Ostatní přihlášení účastníci po důkladném prostudování profesních životopisů postoupili do dalších kol výběrového řízení, a to k absolvování psychologických testů (proběhly dne 18. 2. 2019) a následně k ústním pohovorům před komisí (dne 27. 2. 2019). Ještě před konáním dalších kol odstoupil z výběrového řízení jeden uchazeč, tudíž k psychologickému testování a ústním pohovorům se dostavili čtyři uchazeči.

 

Na základě souhrnných výsledků výběrová komise doporučila na vedoucí pracovní místo "ředitel Městské policie Opava" pana Mgr. Jiřího Kleina.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Požadavky výběrového řízení