ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:39/4
Věc:Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2019
Důvod předložení:

vyhodnocení dotačního programu SPORT 2019

Zpracovatel:Martin Koky, referent, sam. pracoviště sportu, odbor školství
Předkládá:Bc. Hana Brňáková, 1. náměstkyně primátora města
Projednáno v RMO:ve Sportovní komisi RMO dne 5.2. 2019
v RMO dne 20. 2. 2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé dotační tituly a výsledné přidělení dotací žadatelům v Programu SPORT 2019

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém  zasedání dne 17. 9. 2018 schválilo dotační programy 

pro rok 2019 a vyhlásilo je ke dni 19. 9. 2018 s termínem odevzdání žádostí od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018 včetně.

Dotační program SPORT 2019 je uveden v příloze. (příloha č.1)

 

Dotační program

Dotační titul

Minimální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Maximální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu

SPORT

S 1/19

Celoroční sportovní činnost

8.000,- Kč

500.000,- Kč

40%

S 2/19

 

Sportovní akce

 

10.000,- Kč

40.000,- Kč

25%

S 3/19

Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů

8.000,- Kč

800.000,- Kč

40%

 

 

Program SPORT 2019 - 9.300.000,- Kč

 

Jednotlivé dotační tituly
 

1. Celoroční sportovní činnost (S 1/19)

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované Žadatelem. Podpora účasti na soutěžích. Pořádání sportovních akcí na území statutárního města Opavy, omezení se netýká sportovních akcí - sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území statutárního města není možné. Podpora komplexní agendy poskytované střešními spolky (ČOS, ČUS, SSSČR=ČSPS/OSH, ČASPV, AŠSK, OREL) na území města Opavy: ekonomika a personalistika, sběr a evidence dat, pasportizace a prezentace sportovního majetku, organizování sportovních akcí a náborů, odborná sportovní metodika a vzdělávání, propagace a zajištění zdravotní agendy pro sport, zúřadování dotační agendy státu, samospráv i svazů, legislativní podpora a správa spolkové činnosti, informační a prezentační služby sportovních aktivit spolků, organizování okresních sportovních svazů a aktivit, organizování sportovce roku, spolupráce s krajskými a národními svazy atd.

 

Minimální výše poskytnuté dotace: 8.000,- Kč

 

Maximální výše poskytnuté dotace: 500.000,- Kč

 

Výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % skutečných celkových celoročních nákladů organizace.

 

Upřesnění pojmu "děti a mládež od 6 do 19 let včetně" -  jedná se o děti a mládež s datem narození od 1. 1. 2000.

 

Nově je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA  https://is-sport.cz/.

 

 

2. Sportovní akce (S 2/19)

 

Podpora pořádání sportovních akcí na území statutárního města Opavy (dále jen "SMO"), omezení se netýká sportovních akcí - sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území statutárního města není možné.

 

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč

 

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč

 

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

 

Účelem titulu je podpořit akce, které:

  • zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku sportovního programu ve městě,
  • umožňují aktivní zapojení široké veřejnosti,
  • podporují oživení veřejného prostoru města,
  • udržují kontinuitu tradičních akcí.

 

3. Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů (S 3/19)

 

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované Žadateli zařazenými SMO v roce 2018 do tzv. přímé podpory (dále jen PP), jmenovitě:

 

- Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s., Wolkerova 1469/1a, 747 05 Opava, IČ 265 41 645

 

- Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s., Rolnická 159/120, 747 05 Opava, IČ 689 41 749

 

- Kánoe klub Opava, z.s., Jaselská 1688/24, 747 05 Opava, IČ 005 36 105

 

- Klub plaveckých sportů Opava, z.s., Kotršova 172/25, Opava, IČ 478 15 345

 

- Orientační Běh Opava  z.s., Vojanova 2978/31A, 746 01 Opava, IČ 265 34 991

 

- S.K. P.E.M.A. OPAVA, z.s., Holasická 892/17, 747 05 Opava, IČ 706 30 119

 

- Tělovýchovná jednota Opava, z.s., Kolofíkovo nábřeží 2257/52, 747 05 Opava, IČ 004 95 948

 

- Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., Boženy Němcové 1/20, 746 01 Opava, IČ 428 69 196

 

- Tělocvičná jednota Sokol Opava, Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, IČ 136 43 185

 

Minimální výše poskytnuté dotace: 8.000,- Kč

 

Maximální výše poskytnuté dotace: 800.000,- Kč

 

 

Základní výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny, dofinancování bude řešeno dle zásad S 3/18 s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % skutečných celkových celoročních nákladů organizace.

 

PP podávají totožnou žádost včetně povinných příloh jako žadatelé v rámci titulu S 1/19 a dále podávají přílohy S 3/19.  

 

Upřesnění pojmu "děti a mládež ve věku od 6 do 19 let včetně" - jedná se o děti a mládež s datem narození od 1. 1. 2000.

 

Nově je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA  https://is-sport.cz/.

 

 

Jednotlivými žádostmi se v souladu s vyhlášenými dotačními programy zabývala Sportovní komise RMO dne 5.2 2019. (příloha č. 2)

 

U dotačního titulu S 1/19 a S 3/19 (základní část) byl proveden výpočet na základě matematického vzorce, který byl uveden v Programu SPORT 2019. (příloha č. 3)

Sportovní komise RMO dále navrhla rozdělení finančních prostředků v dotačním titulu S 2/19 Sportovní akce. (příloha č. 3)

 

 

TABULKA v příloze č. 3 OBSAHUJE HYPERTEXTOVÉ ODKAZY NA VŠECHNY PŘÍLOHY ŽÁDOSTÍ

 

 

Rozdělení finančních prostředků v nástavbové části u dotačního titulu S 3/19 bylo provedeno stanovením  procentuální výše pro jednotlivá kritéria. (příloha č. 4)

 

Počet členů zapojených v soutěžích: 40%

Počet trenérů s licencí: 10%

Výše nákladů dle Výsledovky: 40%

Výše členských příspěvků: 10%

 

V Programu SPORT 2019 byla stanovená dotace pro jednotlivé žadatele do výše max. 800 000,- Kč.

Uvedenou výši dotace přesáhly v programu S3/19 - nástavbová část dvě organizace:

TJ Slezan Opava 803.003,- Kč

TcJ. Sokol Opava 932.214,- Kč

 

Finanční přebytek ve výši 135.217,- Kč sportovní komise v rámci finančního dorovnání přerozdělila dvěma organizacím s přihlédnutím na jejich reprezentační a sportovní úspěchy.

Kánoe Klub Opava: 100.000,- Kč

Klub plaveckých sportů: 35.000,- Kč

 

Přidělení dotací jednotlivým žadatelům musí být následně schváleno zastupitelstvem města. Na jednání zastupitelstva města bude předložen také soubor smluv, kdy dotace přesáhne hranici 50.000,- Kč.

(na jednání RMO bude předloženo dne 6. 3 2019). Ostatní smlouvy budou schvalovány pouze na RMO dne

20. 3. 2019. Vzorová smlouva byla schválená při vyhlášení programu.

  

 

VYHODNOCENÍ

 

 

Dotační titul S 1/19 Celoroční sportovní činnost

 

Počet žádostí: 83

 

K rozdělení: 4.500.000,- Kč

 

Po zaokrouhlení rozděleno celkem: 4.500.200,- Kč

 

  

 

Dotační titul S 2/19 Sportovní akce

 

Počet žádostí: 38

 

Požadavek: 1.150.000,- Kč

 

K rozdělení: 1.000.000,- Kč

 

Podpořeno: 36 žádostí

 

Nepodpořené žádostí v plné výši: 10

 

Nepodpořené žádostí: 2

 

Rozděleno celkem: 1.000.000,- Kč

 

 

 

Dotační titul S 3/19 Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů

 

Počet vybraných subjektů: 9

 

K rozdělení: 3.800.000,- Kč

 

V základní části dotace rozděleno: 1.225.000,- Kč

 

V nástavbové části dotace rozděleno: 2.574.000,- Kč

 

Po zaokrouhlení upraveno na celkem: 3.799.000,- Kč

 

 

 

Rada města na svém zasedání dne 20.2. 2019 schválila dotační program SPORT 2019 beze změn.

 

 

Pro obsáhlost materiálu nebudou přílohy předloženy v písemné podobě.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Program SPORT 2019
Příloha č.2: Zápis Sportovní komise RMO
Příloha č.3: TABULKA S VYHODNOCENÍM S1, S2, A S3 - základní část
Příloha č.4: TABULKA S VYHODNOCENÍM S3 - nástavbová část