ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:33/4
Věc:Vyhodnocení dotačního programu Prevence kriminality 2019
Důvod předložení:

Vyhodnocení dotačního programu pro rok 2019 v oblasti prevence kriminality.

Zpracovatel:Bc. Dagmar Polášková, DiS, protidrogový koordinátor a prev. kriminality odbor školství
Předkládá:PhDr. Igor Hendrych Ph.D., náměstek primátora
Projednáno v RMO:6. 3. 2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé dotační tituly a výsledné přidělení dotací žadatelům v Programu PREVENCE KRIMINALITY 2019

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém zasedání dne 17. 9. 2018 schválilo dotační programy
pro rok 2019 a vyhlásilo je ke dni 19. 9. 2018 s termínem odevzdání žádostí od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018 včetně. Dotační program Prevence kriminality 2019 je uveden v příloze. (Příloha č. 1)

 

 

Dotační program

Dotační titul

Minimální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Maximální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu

PREVENCE KRIMINALITY

PK 1/19

Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let

5 000,- Kč

20 000,- Kč

 

0 %

(spoluúčast vítána)

 

PK 2/19

Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií

10 000,- Kč

40 000,- Kč

25 %

PK 3/19

Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality

5 000,- Kč

20 000,- Kč

 

0 %

(spoluúčast vítána)

 

 

Program PREVENCE KRIMINALITY 2019 - 500.000,- Kč

 

Jednotlivé dotační tituly (kódy)

 1. 1. Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let   (PK 1/19)
 2. Podpora jednorázových volnočasových akcí pro děti a mládež konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na celkový rozsah a účelnost využití finančních prostředků, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO.

  Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,- Kč
  Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč
  Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)
 1. 2. Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií (PK 2/19)
 2. Podpora soustavné činnosti všech věkových kategorií včetně dětí a mládeže. Za soustavnou činnost se považují složky strukturovaného programu, které vedou své členy k aktivnímu odpočinku a zdravějším či hodnotnějším způsobům trávení volného času. Patří sem různé kroužky, zábavné a poučné klubové aktivity, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO.

  Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč
  Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč
  Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %
 1. 3. Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality (PK 3/19)
 2. Podpora praktických opatření zaměřených na informování a vzdělávání občanů prostřednictvím tištěných materiálů a informačních kampaní ve prospěch snižování kriminality ve městě. Jedná se o podporu projektů směřujících k informování veřejnosti o nejčastějších typech a způsobech páchání trestné činnosti, zvyšování informovanosti občanů o různých formách násilí, zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží, zprostředkování informací o rizikovém chování a o prevenci násilí, prevence internetové kriminality, vzdělávací programy Policie České republiky pro nejohroženější skupiny obyvatel (předškolní a školní mládež, senioři, osoby se zdravotním a tělesným postižením).

 3. Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,- Kč
  Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč
  Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

V Y H O D N O C E N Í

 

Program PREVENCE KRIMINALITY 2019

 

PK 1/19  Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let

 

Podáno 12 žádostí

požadováno: 233.600,- Kč

rozděleno: 76.500,- Kč

 

podpořeny 4 žádosti

 

 

PK 2/19  Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií

 

Podáno 15 žádostí

požadavek: 554.000,- Kč

rozděleno: 383.500,- Kč

 

podpořeno 10 žádostí (z toho 1 krácena - zůstatek finančních prostředků pro program)

 

 

PK 3/19 Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality

 

Podány 3 žádosti

požadavek:  50.000,- Kč

rozděleno:  40.000,- Kč

 

podpořeny 2 žádosti

 

 

Celkem požadavek PREVENCE: 837.600,- Kč

Rozděleno: 500.000,- Kč

K rozdělení: 500.000,- Kč

Zůstatek: 0,- Kč

 

 

Jednotlivými žádostmi se v souladu s vyhlášeným dotačním programem zabývala komise rady města
pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality. (Příloha č. 2)

 

 

V návaznosti na zápis komise rady města pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality bylo následně potvrzeno oddělením kontroly, že vyúčtování projektu organizace Fit Sport Club, z. s.
za rok 2018 bylo provedeno v pořádku.

 

Konečné schválení návrhu rozdělní finančních prostředků jednotlivým projektům proběhlo členy komise formou "per rollam" s výsledkem (Příloha č. 3):

Pro: 10    Proti: 0    Zdržel se: 0

 

TABULKA v příloze č. 3 OBSAHUJE HYPERTEXTOVÉ ODKAZY NA VŠECHNY PŘÍLOHY ŽÁDOSTÍ

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: Program_prevence_2019
Příloha č.2: 2_zapis_komise.doc
Příloha č.3: Vyhodnocení_PREVENCE_2019.xls