ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:41/4
Věc:Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019
Důvod předložení:

vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019

Zpracovatel:Renata Zahradníková, asistentka tajemníka
Předkládá:Bc. Hana Brňáková, 1. náměstkyně primátora města
Projednáno v RMO:20. 2. 2019 a 6. 3. 2019 (doporučeno ke schválení)
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé dotační tituly a výsledné přidělení dotací žadatelům v Programu KULTURA 2019

Důvodová zpráva

Nově doplněno dne 14. 3. 2019:

 

Doplněn zápis Kulturní komise ze dne 4. 3. 2019 (příloha č. 6)

 

 

Původní důvodová zpráva:

 

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém zasedání dne 17. 9. 2018 schválilo dotační programy pro rok 2019 a vyhlásilo je ke dni 19. 9. 2018 s termínem odevzdání žádostí od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018 včetně.

 

Dotační program KULTURA 2019 je v příloze tohoto materiálu (příloha č. 1).

 

Dotační program

Dotační titul

Minimální spoluúčast (dotace) statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Maximální spoluúčast (dotace) statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu

 KULTURA

K 1/19

Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže

10 000,- Kč

30 000,- Kč

25%

K 2/19

 

Podpora kulturních akcí ve městě

 

10 000,- Kč

60 000,- Kč

25%

K 3/19

 

Reprezentace města

 

10 000,- Kč

50 000,- Kč

25%

 

Program KULTURA 2019 - 2.000.000,- Kč

 

Jednotlivé dotační tituly (kódy)

1.     Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže (K 1/19)

Podpora soustavné činnosti dětí a mládeže z Opavy. Soustavnou činností jsou míněny různé kroužky uměleckého zaměření - hudba, divadlo, výtvarné umění, tanec, film, literatura, apod., tedy pravidelná výuka a činnost v určitém kulturním žánru.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 30.000,- Kč.

Účelem titulu je:

-       Motivace dětí k zájmu o kulturní kroužky a trávení volného času kulturními aktivitami.

 

2.     Podpora kulturních akcí ve městě (K 2/19)

Podpora kulturních a uměleckých akcí konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na přínos projektu pro občany města.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 60.000,- Kč.

Účelem titulu je podpořit akce, které:

-       zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku kulturního programu ve městě,

-       podporují oživení veřejného prostoru města,

-       udržují kontinuitu tradičních akcí (přehlídka, festival, slavnost),

-       doplňují nabídku Opavského léta v období červen - srpen 2019,

-       podporují dobrovolnickou činnost v kultuře.

 

3.     Reprezentace města (K 3/19)

Jedná se o podporu místních kulturních subjektů a organizací při reprezentaci města Opavy na prestižních přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí, které žánrově souvisejí s jejich celoroční činností. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 50.000,- Kč.

Účelem titulu je: propagace města Opavy a budování dobrého jména města v ČR i zahraničí.

 

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu u všech dotačních titulů je 25 %. 

 

 

Kulturní komise RMO se vyhodnocením žádostí zabývala na svých zasedáních dne 14. 1. 2019, 28. 1. 2019 a 5. 3. 2019 (příloha č. 2 - 4)

(v příloze zápisu Kulturní komise z 28. 1. byl chybně nastaven vzorec ve sloupci L, kdy se jedná jen o součet celkového objemu finančních prostředků určených na daný okruh, tato chyba byla napravena a proto je rozdíl mezi zůstatek uvedeným v dané příloze a zůstatkem skutečným - 3.000,- Kč rozdíl)


(zápis ze dne 5. 3. 2019 není ke dni odeslání materiálu vyhotoven, do materiálu bude doplněn dodatečně před jednáním zastupitelstva - komise přehodnotila žádosti 001/K 2/19 a 001/K 3/19 z důvodu nových skutečností, vše je zahrnuto v předloženém vyhodnocení)

 

 

Vyhodnocení:

 

Program KULTURA 2019

 

K 1/19 Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže   

 

podána 1 žádost

požadavek: 30.000,- Kč

rozděleno: 30.000,- Kč

 

podpořena 1 žádost

 

 

K 2/19 Podpora kulturních akcí ve městě

 

podáno 32 žádostí (z toho dvě staženy žadatelem)

požadavek: 1.500.500,- Kč

rozděleno: 1.320.500,- Kč

 

podpořeno 28 akcí (z toho 1 akce byla krácena)

 

 

K 3/19  Reprezentace města

 

podáno 6 žádostí

požadavek: 192.500,- Kč

rozděleno: 113.500,- Kč

 

podpořeny 4 žádosti (z toho 1 žádost byla krácena)

 

 

Celkem požadavek: 1.723.000,- Kč

Rozděleno: 1.464.000,- Kč

K rozdělení: 2.000.000,- Kč

Zůstatek:  536.000,- Kč

 

 

 

TABULKA S VYHODNOCENÍM ŽÁDOSTÍ VČETNĚ HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ NA JEDNOTLIVÉ ŽÁDOSTI JE V PŘÍLOZE Č. 5.

 

 

  

 

Přidělení dotací jednotlivým žadatelům musí být schváleno zastupitelstvem města. Na jednání zastupitelstva města dne 18. 3. 2019 bude také předložen soubor smluv, kdy dotace přesáhne hranici 50 tis. Kč. Ostatní smlouvy budou schvalovány na RMO dne 20. 3. 2019 (dotace do 50 tis. Kč). Vzorová smlouva byla schválena při vyhlášení programu.

 

Přílohy:
Příloha č.1: Program KULTURA
Příloha č.2: Zápis Kulturní komise RMO ze dne 14. 1. 2019
Příloha č.3: Zápis Kulturní komise RMO ze dne 28. 1. 2019
Příloha č.4: Zápis Kulturní komise RMO ze dne 28. 1. 2019 - příloha č. 1
Příloha č.5: TABULKA S VYHODNOCENÍM A S ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ ŽÁDOSTI
Příloha č.6: Zápis Kulturní komise RMO ze dne 4. 3. 2019