ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:16/4
Věc:Dotace ostatní - P.A.L. Production - natáčení filmu
Důvod předložení:

Činnost odboru

Zpracovatel:Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:RMO dne 20.02.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
ANO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci P.A.L. production s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 06938647, na náklady související s realizací natáčení filmu, ve výši 500.000,00 Kč

2. neschvaluje

finanční dotaci P.A.L. production s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 06938647, na náklady související s realizací natáčení filmu, ve výši 500.000,00 Kč

Důvodová zpráva

Žadatel se obrací na zastupitelstvo města s žádostí o poskytnutí finančních prostředků na podporu natáčení filmu s pracovním názvem Můj příběh. Největší položkou v požadované dotaci jsou náklady na cestovné a ubytování, dále kostýmy, příprava, honoráře. V lednu letošního roku byly natáčeny scény k připravovanému filmu v prostorách Slezského divadla v Opavě. Dle sdělení zástupce žadatele je částka 500.000,00 Kč částkou na jeden natáčecí den a celkový rozpočet filmu je 15.000.000,00 Kč.

Kulturní komise poskytnutí dotace nedoporučuje.

 

 

V případě jiného rozhodnutí než je navržené usnesení, je potřebné schválení závazných ukazatelů smlouvy :

 

Příjemce dotace: P.A.L. production s.r.o.

Se sídlem: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 06938647

Účel: na náklady související s realizací natáčení filmu

Doba použití:23.01.2019 - 12.05.2019

Vyúčtování: 30.06.2019

 

 

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 20.02.2019 a doporučila zastupitelstvu města dotaci neposkytnout.

 

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: žádost k bodu 1a)