ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:12/4
Věc:Dotace ostatní - Slezské zemské muzeum - Mezinárodní den archeologie 2019
Důvod předložení:

Činnost odboru

Zpracovatel:Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:na poradě vedení města
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
ANO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci Slezského zemského muzea se sídlem Nádražní okruh 669/31, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00100595, na náklady související s pořádáním Mezinárodního dne archeologie 2019, ve výši 55.000,00 Kč

2. schvaluje

finanční dotaci Slezskému zemskému muzeu se sídlem Nádražní okruh 669/31, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00100595, na náklady související s pořádáním Mezinárodního dne archeologie 2019, ve výši 40.000,00 K

3. schvaluje

smlouvu, MMOPP00CWAM2, mezi statutárním městem Opava a Slezským zemským Muzeem se sídlem Nádražní okruh 669/31, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00100595, na náklady související s pořádáním Mezinárodního dne archeologie, ve výši 40.000,00 Kč

4. schvaluje

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

Dotace ostatní

 

 

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

   - 40.000,00 Kč

 

 

 

 

Slezské zemské muzeum

 

 

(3315,5339,00000000,0020,0000253000000)

   + 40.000,00 Kč

Důvodová zpráva

Již třetí ročník akce Den archeologie pořádané Slezským zemským muzeem proběhne v říjnu letošního roku v prostorách výstavní budovy, Müllerova domu a přilehlé zahrady. Akce bude na téma středověk, je určena široké veřejnosti a je zdarma. V rámci programu vystoupí sokolník, šermířská skupina, proběhne speciální komentovaná prohlídka aj.

Žadateli byly poskytnuty finanční prostředky v roce 2017 ve výši 30.000,00 Kč a v roce 2018 ve výši 40.000,00 Kč a to vždy na stejný účel.

 

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 20.02.2019 a doporučila zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 40.000,00 Kč.

Přílohy:
Příloha č.1: žádost
Příloha č.2: smlouva