ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:13/4
Věc:Dotace ostatní - Klub zdravotně postižených Eliška - projekt Moře
Důvod předložení:

Činnost odboru

Zpracovatel:Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:RMO dne 20.02.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
ANO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci Klubu přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související s projektem Moře 2019, ve výši 80.000,00 Kč

2. schvaluje

finanční dotaci Klubu přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související s projektem Moře 2019, ve výši 80.000,00 Kč

3. schvaluje

smlouvu, MMOPP00CWANX, mezi statutárním městem Opava a Klubem přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související s projektem Moře  2019, ve výši 80.000,00 Kč

4. schvaluje

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

Dotace ostatní

 

 

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

   - 80.000,00 Kč

 

 

 

 

Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s.

 

 

(4379,5222,00000000,0020,0000112000000)

   + 80.000,00 Kč

Důvodová zpráva

V případě schválení finančních prostředků budou tyto plně použity, jako v předešlých letech, na pokrytí nákladů na osobní asistenci (ubytování, doprava, strava, zdravotní materiál, materiál k programu - viz žádost).

Projekt Moře - jedná se o zdravotně relaxační pobyt tělesně postižených dětí a mladých lidí v Chorvatsku. Tito pacienti potřebují během celého pobytu pomoc osobních asistentů, kteří jim zabezpečují pomoc po celých 24 hodin (přenášení, rehabilitace aj.). Tito asistenti pracují bez nároku na mzdu.

Žadateli byly poskytnuty finanční prostředky v roce 2018 ve výši 80.000,00 Kč, v roce 2017 ve výši 80.000,00 Kč.

 

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 20.02.2019 a doporučila zastupitelstvu města dotaci schválit.

Přílohy:
Příloha č.1: žádost
Příloha č.2: smlouva