ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:14/4
Věc:Dotace ostatní - Janáčkův máj, o.p.s. - Symfonický koncert
Důvod předložení:

Činnost odboru

Zpracovatel:Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:dne 06.03.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
ANO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26807882, na částečné pokrytí nákladů souvisejících se symfonickým koncertem "Mozart jako věčná inspirace", ve výši 200.000,00 Kč

2. schvaluje

finanční dotaci společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26807882, na částečné pokrytí nákladů souvisejících se symfonickým koncertem "Mozart jako věčná inspirace", ve výši 100.000,00 Kč

3. schvaluje

smlouvu, MMOPP00CW899, mezi statutárním městem Opava a společností Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26807882, načástečné pokrytí nákladů souvisejících se symfonickým koncertem "Mozart jako věčná inspirace", ve výši 100.000,00 Kč 

4. schvaluje

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z/

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

Dotace ostatní

 

 

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

   - 100.000,00 Kč

 

 

 

 

Janáčkův máj, o.p.s.

 

 

(3312,5221,00000000,0020,0000266000000)

   + 100.000,00 Kč

 

 

 

Důvodová zpráva

Koncert se uskuteční v prostorách kostela sv. Václava v Opavě v červnu letošního roku. Vystoupí na něm komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou švýcarského dirigenta Philippa Bacha.  Sólistou koncertu bude francouzský violoncellista Victor Julien-Laferriére.

Kulturní komise přidělení dotace doporučuje s tím, že město již na akci přispívá částkou 100.000,00 Kč v rámci cyklu abonentních koncertů.

 

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 06.03.2019 a doporučila zastupitelstvu města schválit finanční dotaci ve výši 100.000,00 Kč.

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: žádost
Příloha č.2: smlouva