ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:11/4
Věc:Dotace ostatní - Janáčkova filharmonie Ostrava - Janáčkova filharmonie v Opavě
Důvod předložení:

Činnost odborů

Zpracovatel:Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:dne 20.02.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
ANO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvková organizace se sídlem 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00373222, na projekt Janáčkova filharmonie v Opavě, ve výši 250.000,00 Kč

2. schvaluje

finanční dotaci Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci se sídlem 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00373222, na projekt Janáčkova filharmonie v Opavě, ve výši 250.000,00 Kč

3. schvaluje

smlouvu, MMOPP00CWAL7, mezi statutárním městem Opava a Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou organizací se sídlem 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00373222, na projekt Janáčkova filharmonie v Opavě, ve výši 250.000,00 Kč

4. schvaluje

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

Dotace ostatní

 

 

(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

   - 250.000,00 Kč

 

 

 

 

Janáčkova filharmonie Ostrava

 

 

(3312,5339,00000000,0020,0000543000000)

   + 250.000,00 Kč

 

 

 

Důvodová zpráva

Ve městě Opava v kostele sv. Václava proběhnou v roce 2019 čtyři koncerty vážné hudby v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava. Dva koncerty proběhnu na jaře, dva na podzim. Repertoár a přesná data uskutečnění jednotlivých koncertů je uveden v žádosti. V případě schválení budou finanční prostředky použity na cestovné, propagaci, technickou výpomoc, nájem koncertního sálu, honoráře umělců aj.

Kulturní komise poskytnutí dotace doporučuje.

 

 

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 20.02.2019 a doporučila zastupitelstvu města dotaci schválit.

Přílohy:
Příloha č.1: žádost
Příloha č.2: smlouva