ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:18/4
Věc:Dotace ostatní - Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. - sociální zázemí (investice)
Důvod předložení:

Činnost odboru

Zpracovatel:Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:dne 06.03.2019
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
ANO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. bere na vědomí

žádost o finanční dotaci Sportovního klubu JANTAR Opava, z.s. se sídlem Jaselská 2754/20, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 13643444, na náklady související s investicí (sociální zázemí klubu), ve výši 3.800.000,00 Kč

2. neschvaluje

finanční dotaci Sportovního klubu JANTAR Opava, z.s. se sídlem Jaselská 2754/20, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 13643444, na náklady související s investicí (sociální zázemí klubu), ve výši 3.800.000,00 Kč

3. neschvaluje

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/Z

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

Dotace ostatní

 

 

(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)

   - 3.800.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

Sportovního klubu JANTAR Opava, z.s.

 

 

(3419,5222,00000000,0020,0000307000000))

   + 3.800.000,00 Kč

 

 

 

Důvodová zpráva

Žadatel se obrací na  zastupitelstvo města s žádostí o poskytnutí finančních prostředků na akci 'Správní objekt sportovního areálu SK JANTAR Opava" v Městských sadech v Opavě. Jedná se o kontejnerovou sestavu vhodnou do sportovního prostředí.

V současné době má žadatel své členy sdružené ve čtyřech oddílech:   tenisový oddíl, oddíl BMX, oddíl rekreačního sportu a lyžařský oddíl, a dle sdělení má celkem 227 členů.

Žadateli byly poskytnuty finanční prostředky naposledy v roce 2017 v celkové výši 120.000,00 Kč, v roce 2018 ve výši 65.764,00 Kč.

Sportovní komise podporuje samotný záměr výstavby tohoto zařízení, nemá však potřebný mandát a postavení se vyjádřit k samotné výši investice. Doporučuje však využít možnosti dotačních programů MŠMT, MSK a ověřit všechny možnosti vícezdrojového financování, které v současné době nebyly projednány či o ně nebylo požádáno.

 

V případě jiného rozhodnutí než je navržené usnesení, je potřebné schválení závazných ukazatelů smlouvy :

 

Příjemce dotace: Sportovního klubu JANTAR Opava, z.s.

Se sídlem: Jaselská 2754/20, Předměstí, 747 07 Opava

IČ: 13643444

Účel: na náklady související s investicí (sociální zázemí klubu)

Doba použití:01.05.2019 - 31.12.2020

Vyúčtování: 31.01.2021

 

 

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 20.02.2019 a doporučila zastupitelstvu města dotaci neposkytnout.

Přílohy:
Příloha č.1: žádost