ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak

Dne:18.3.2019Bod programu:46/4
Věc:Adaptační strategie statutárního města Opava na změnu klimatu (AS SMO)
Důvod předložení:

Schválení AS SMO jakožto strategického materiálu  SMO

Zpracovatel:Ing. Marie Vavrečková, vedoucí odboru životního prostředí
Předkládá:Ing. Michal Jedlička, náměstek primátora
Projednáno v RMO:
Požadavek na
úpravu rozpočtu:
NE

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje

Adaptační strategii statutárního města Opava na změnu klimatu jakožto strategický dokument statutárního města Opava

Důvodová zpráva

ZIPR v loňském roce zadal zpracování návrhu "Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Opava" (AS SMO) za účelem sjednocení postupu směřujícího ke snižování negativních dopadů klimatické změny, tedy zejména k udržení příznivé teploty, zvyšování vlhkosti v SMO a tím k udržení kvality života a  spokojenosti obyvatel SMO. Adaptační strategie ukazuje na potenciální slabá místa a s ohledem na specifické místní podmínky navrhuje vhodná opatření, která umožní předcházet a nebo zmirňovat nepříznivé vlivy či ohrožení na území SMO.

Klíčovou součástí AS SMO je model změny klimatických parametrů (změna teplot, srážkového režimu apod.) a klimatických indexů (vlny veder, sněhová pokrývka apod.) s výhledem do období let 2040, 2070 a 2100. Jsou zde identifikovaná hlavní rizika v prostoru SMO pro obyvatelstvo, včetně míry zranitelnosti vůči dopadům způsobeným touto změnou. AS SMO je rozdělena na analytickou část a návrhovou část.

Analytická část je podrobná zpráva popisující predikci vývoje změny klimatu ve městě s hodnocením  hlavních rizik a problémů vyplývajících z těchto změn a určujících hlavní problémové lokality, oblasti a  skupiny obyvatel. Analytická část byla řešena po jednotlivých tematických oblastech (lesy, voda a vodní hospodářství, zeleň a prostředí města, budovy a energetika, doprava, zdraví a hygiena). Z hodnocení  vyplynuly nejvýznamnější problémy a rizika, která byla shrnuta v závěrečné tabulce uvedené na straně 74 dokumentu. Z důvodu, že některé problémy/rizika uvedené v jednotlivých oblastech se navzájem překrývají, byla provedena jejich agregace a problémy/rizika byly seřazeny dle jejich významu, viz druhá tabulka v závěrečném souhrnu na str. 74/75 Analytické části. Součástí Analytické části je rovněž  tzv. pocitová mapa horka zpracovaná za účasti obyvatel SMO, což je jeden z hlavních výstupů Analytické části. Pocitová mapa horka spolu s fotodokumentací a příklady dobré praxe jsou zařazeny v příloze dokumentu.

Návrhovou část vnímáme jako hlavní část obsahující vizi, cíle a opatření. Její přílohou je Katalog typových opatření, který přestavuje inspirativní typové projekty uplatnitelné v rámci SMO.

Navržená adaptační opatření jsou rozdělena do tří skupin:

tzv. ZELENÁ OPATŘENÍ (např. obnova a rozšiřování městské zeleně a zelených ploch a péče o ně, apod.),

tzv. MODRÁ OPATŘENÍ (např. retence vody v krajině, vytváření a revitalizace vodních ploch, zadržování a opětovné využívání dešťových vod apod.),

tzv. ŠEDÁ OPATŘENÍ (např. energeticky úsporné a inteligentní budovy, využívání obnovitelných zdrojů energie, klimatizace dopravních prostředků apod.),

tzv. MĚKKÁ OPATŘENÍ (např. změny ve správě, v politických přístupech, v chování společnosti apod.).

Zelená a modrá opatření patří mezi tzv. ekosystémová opatření, šedá opatření jsou opatření stavebně technická. Využití jednotlivých typů adaptačních opatření by mělo směřovat ke komplexnímu řešení problémů a rizik spojených se změnou klimatu s cílem naplnění strategické vize města v oblasti adaptací na změnu klimatu. 

AS SMO vytýčila následující hlavní a strategické cíle, které by měly být v rámci procesu adaptace SMO trvale sledovány:

1. PŘÍJEMNÝ ŽIVOT - zajištění podmínek pro příjemný život ve městě v dobách zvýšených teplot a vln horka.

2. DOSTATEK VODY - zlepšení nakládání s dešťovou a odpadní vodou, lepší zadržení vody v krajině a  ochrana před suchem.

3. OCHRANA PŘED RIZIKY - ochrana zdraví obyvatel, majetku a krajiny před negativními účinky povodní, přívalových srážek, eroze a sucha.

4. OCHRANA KLIMATU - omezení příspěvku města ke klimatické změně a zvyšování energetické účinnosti.

5. SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ - průřezová opatření pro podporu implementace adaptační strategie.

Následky změny klimatu se mohou projevit v blízké budoucnosti se závažnými ekonomickými, environmentálními a sociálními důsledky. Klimatické podmínky v průběhu loňského roku byly názornou ukázkou možného dalšího vývoje očekávaných změn, neboť situace v loňském roce odpovídala stavu klimatu v roce 2040 (dle současných modelů). 

ZIPR má zájem na tom, aby plánování opatření, která napomohou přizpůsobení se změně klimatu, či opatření, která budou nepříznivé následky klimatu mírnit, se stála součástí plánovacího procesu ve městě. Tyto informace budou mít velkou váhu při přípravě strategických dokumentů jako je strategický a územní plán, při aktualizaci ÚAP pro oblast změny klimatu. 

Česká republika má  zpracovaný dokument Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR schválený vládou dne 26.10.2015, který představuje důležitý rámcový materiál pro místní adaptační strategie a akční plány.

Realizace adaptačních opatření je ale z velké části zejména lokální záležitostí. Města jsou velmi zranitelná z  hlediska projevů změn klimatu vlivem velké koncentrace obyvatelstva, ekonomických aktivit a  negativních ekologických jevů, jako je znečištěné ovzduší, zvýšená hlučnost či vyšší spotřeba zdrojů. Negativní dopady změny klimatu se budou ve velké míře projevovat právě ve městech, ve kterých jim bude vystavena většina populace (70% populace v ČR žije ve městech).

Abychom v předstihu mohli reagovat na potřeby obyvatel, v rámci možností eliminovat,  nebo alespoň zmírnit očekávané negativní dopady klimatických změn a uchovat budoucí možnosti rozvoje SMO a bezpečnost pro jeho obyvatele, je nutné navrhnout vzájemně provázaná opatření v oblasti výkonu veřejné správy, řízení rizik, investiční a  rozvojové činnosti.

Dokladem toho, že se jedná o problematiku, která bude velmi aktuální a už dnes je předmětem zájmu veřejnosti je skutečnost, že občané města se zapojili do přípravy tzv. Pocitové mapy horka, která mapovala území města jednak z pohledu pozitivního a naopak z pohledu negativního vnímání ve vztahu k horkým dnům a také to, že prioritou č. 3 při mapování problémových oblastí v rozvoji města z pohledu veřejnosti stanovenou v rámci Fóra Zdravého města dne 4. 6. 2018 a ověřenou anketou je Opatření ke snížení pocitu horka ve městě (zeleň, pergoly, přístřešky).  Na to pak navazují dostupná dílčí opatření navrhovaná Komisí Zdravého města a místní Agendy 21 stanovená v rámci jednání Komise ZM a MA21 dne 29. 8. 2018 - zpracování akčního plánu s konkrétními projekty do konce 06/2019.

Zpracovaný dokument je poměrně obsáhlý, proto jsme pro zvýšení atraktivity a vyvolání zájmu o tuto problematiku zadali zpracování tzv. Prezentační verze, která obsahuje základní údaje a zjednodušenou formou představuje tento dokument široké veřejnosti. Tuto vytištěnou zkrácenou verzi Vám předkládáme jako samostatnou přílohu. 

S ohledem na výše vedené skutečnosti je nyní dokument "Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Opava" v tomto materiálu předkládán ZMO za účelem schválení jakožto strategického dokumentu SMO.

V aktivitách spojených s hledáním, navrhováním a realizací vhodných adaptačních patření má ZIPR zájem pokračovat i v letošním roce formou vytvoření akčního plánu a studie proveditelnosti, která bude zaměřena na prověření současných parametrů střech vybraných objektů v majetku města, případně v majetku městských organizací. Budou vybrány ty nejvhodnější objekty (4-5) z hlediska realizace zelených střech, případně vertikálních zelených fasád a pro tyto objekty bude navrženo nejlepší technické řešení s ohledem na posouzení statiky, včetně financování realizace a nákladů na údržbu. 

 

Přílohy:
Příloha č.1: Adaptacni_strategie_Opava_Analyticka_cast.pdf
Příloha č.2: Adaptacni_strategie_Opava_Navrhova_cast.pdf
Příloha č.3: Adaptacni_strategie_Prilohac_Fotodokumentace.pdf