ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak
POZVÁNKA
15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 1.3.2021 v 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava
Program (V3)
1.Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
2. Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková
3. Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková
4. Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková
5. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové bezúročné půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek
6. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava - "kotlíkové dotace"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek
7. Závazek SMO na spolufinancování navýšené kapacity sociální služby domov pro seniory
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Radim Křupala
8. Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace, p. o.
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Mgr. Petr Orieščik
zpracoval Mgr. Jana Foltysová
9. Smlouvy o účelové bezúročné peněžité zápůjčce na předfinancování projektu pro základní školy
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Ing. Andrea Štenclová
zpracoval Ing. Andrea Štenclová
10. Doplnění k vyhodnocení dotačních programů 2021 - dotační program KULTURA 2021 a dotační program PREVENCE KRIMINALITY 2021
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová
11. Zpráva o provozu sdílených kol za rok 2020 na území statutárního města Opavy
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščik
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracoval Ing. Jaromír Hudeček
12. Majetkové záležitosti - prodej pozemku, lokalita Dolní náměstí (pod "myší dírou")
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
13. Majetkové záležitosti - prodej pozemku u rodinného domu, lokalita ul. Pavlovského, Jaktař
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
14. Majetkové záležitosti - prodej pozemku u bytových domů, vnitroblok Alšova - nám. Slezského odboje
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
15. Majetkové záležitosti - prodej pozemku vedle ulice Karlovecká
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
16. Majetkové záležitosti - prodej pozemku k.ú. Domoradovice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková
17.Majetkové záležitosti - prodej pozemků u obchodního centra "Žabka" v Kylešovicích (materiál byl dodatečně stažen z programu zastupitelstva)
předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.Dr.
18. Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Krnovská ul., Otická ul., Jurečkova ul. a ul. Joži Davida)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
19. Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku u náměstí Svaté Hedviky
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
20. Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita ul. Pekařská, Hozovo nábřeží)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
21. Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita sídliště Kateřinky-západ)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
22. Majetkové záležitosti - úprava kupní smlouvy pro výkup pozemku u Stříbrného jezera
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková
23. Majetkové záležitosti - odkup pozemku pod vojenským bunkrem k.ú. Jaktař
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková
24. Odklad splatnosti nájemného nájemcům v prostorách statutárního města Opava
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová
25. Dohody o poskytnutí slevy z nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2020 a leden 2021
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová
26. Kupní smlouva, k.ú. Opava - Předměstí, hala v areálu Dukelských kasáren
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová
27. Dotace ostatní - DŽIVIPEN o.p.s. - Terénní sociální program
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová
28. Dotace ostatní - Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. - slavnostní vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava 2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová
29. Dotace ostatní - Mikroregion Hvozdnice - Hvozdnický expres v roce 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová
30. Dotace ostatní - Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace - 3. abonentní cyklus symfonické hudby
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová
31. Dar - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - COVID-19
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová
32. Realizace investičních akcí v roce 2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Jana Onderková
zpracoval Ing. Jana Onderková
33. Obecně závazná vyhláška č. X/2021, o místním poplatku z pobytu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová
34. Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová
35. Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková
36. Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková
37. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková
38.Dotazy, připomínky, podněty občanů města (bod neobsahuje návrh usnesení, na 13. zasedání ZMO nebyl bod zařazen a na 14. zasedání ZMO občané v tomto bodě nevystupovali)
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
39. Program regenerace Městské památkové zóny Opava - schválení výše finančního podílu města na obnově kulturních památek
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. arch. Lucie Langerová
40.Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Tomáš Navrátil
primátor města
Za správnost: Bc. Jana Műllerová, vedoucí oddělení organizačního