ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak
POZVÁNKA
16. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 19.4.2021 v 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava
Program (V3)
1. Zahájení
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková
2. Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková
3. Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková
4. Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková
5. Změny ve vedení Statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Libor Witassek, MBA
schvalovatel Ing. Libor Witassek, MBA
zpracoval Ing. Libor Witassek, MBA
6. Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi na ulicích Olomoucká a Gogolova
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
7. Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod stavbou garáže, garážiště Hradecká
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
8. Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku pod garáží v garážišti Nákladní
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
9. Majetkové záležitosti - prodej podílů na nemovitostech - hřbitov k.ú. Neplachovice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
10. Majetkové záležitosti - prodej pozemku - orné půdy, k.ú. Malé Hoštice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
11. Majetkové záležitosti - prodej pozemku u rodinného domu, k.ú. Držkovice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
12. Majetkové záležitosti - prodej pozemku a uzavření souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva (majetkové vypořádání v lokalitě Hlavní ul.)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
13. Majetkové záležitosti - výkup pozemku v rámci stavby: "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková
14. Majetkové záležitosti - dar částí pozemků v rámci ukončení stavby ROP: "Rekonstrukce křižovatky silnice III/4661 a III/4662, k.ú. Komárov u Opavy"
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková
15. Majetkové záležitosti - nájemní smlouva a zřízení věcného předkupního práva, k.ú. Podvihov
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
16. Majetek ve správě TSO s.r.o. - dohoda o poskytnutí slevy z nájemného (Tyršův stadion)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Ladislava Halfarová
17. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové bezúročné půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek
18. Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci akce "I/11 Opava Komárov, jižní obchvat"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Martin Dostál
19. Schválení Investičního záměru na projekt "Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku a. s., Opava - Kylešovice"
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Ing. Barbora Raidová
20. Finanční vypořádání za rok 2020 a zapojení zůstatku základních běžných účtů z roku 2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Bc. Andrea Hlávková
21. Cena statutárního města Opavy - Miroslava Halámková
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Jana Foltysová
22. Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, Městské policie Opava a Závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci správního obvodu ORP Opava v roce 2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Roman Otipka
23.Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2021 - 2025 (materiál byl dodatečně stažen z programu zastupitelstva města)
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
24. Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová
25. Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková
26.Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva města (bod neobsahuje návrh usnesení, dotazy a odpovědi z 15. zasedání ZMO budou předloženy na příštím zasedání)
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
27.Dotazy, připomínky, podněty občanů města (bod neobsahuje návrh usnesení, na 15. zasedání ZMO občané v tomto bodě nevystupovali)
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
28.Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
29. Informace o investičních akcích statutárního města Opavy do konce roku 2022
písemně předkládá Ing. Petr Paláček
schvalovatel Ing. Petr Paláček
zpracoval Ing. Petr Paláček
30. Opavské školy - covidová opatření
písemně předkládá Martin Šatný, Ing. Jan Stanjura
schvalovatel Martin Šatný, Ing. Jan Stanjura
zpracoval Martin Šatný, Ing. Jan Stanjura
Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Tomáš Navrátil
primátor města
Za správnost: Bc. Jana Műllerová, vedoucí oddělení organizačního