ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Znak
POZVÁNKA
18. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 6.9.2021 v 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava
Program (V2)
1.Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
2. Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková
3. Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková
4. Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Müllerová
5.Majetkové záležitosti - prodej pozemků u obchodního centra "Žabka" v Opavě - Kylešovicích (tento materiál byl z programu zasedání dodatečně stažen)
předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
6. Majetkové záležitosti - prodej pozemků funkčně souvisejících s domem na ulici Mlýnská
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
přizváni Bc. Dalibor Majdanics
7. Majetkové záležitosti - prodej spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem Kylešovská 864/37
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková
8. Majetkové záležitosti - prodej pozemku (lokalita Družstevní, Malé Hoštice)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
9. Majetkové záležitosti - prodej zahrad na ulicích U Hliníku, Slavkovská a Stará silnice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
10. Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod vojenským bunkrem Opava - Kateřinky, pozemku ul. U Dráhy, částí pozemku ul. Písková
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková
11. Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod garáží v garážišti Hradecká včetně podílu na příjezdové komunikaci
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
12. Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Edvarda Beneše a Vrchní - Ratibořská)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
13. Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků na ulicích Oblouková a Karlovecká a v garážišti Vojanova
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
14. Majetkové záležitosti - směna pozemků (v lokalitě propojení ulic Krnovská - Žižkova)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
15. Majetkové záležitosti - směna pozemků ul. Nákladní
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková
16. Majetkové záležitosti - výkup pozemků v lokalitě Stromovka
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
17. Majetkové záležitosti - výkup pozemků (k.ú. Malé Hoštice)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
18. Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita Dům kultury Petra Bezruče)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
19. Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita sídliště Kateřinky-západ)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
20. Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita Dvořákovy sady)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
21. Majetkové záležitosti - Dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí kupní smlouvě (lokalita Gogolova - Englišova)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková
22. Dohody o poskytnutí slevy z nájemného ve výši nad 20.000,00 Kč za období únor, březen, duben 2021
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová
23. Darovací smlouva - část pozemku v k.ú. Opava - Předměstí, areál bývalých Dukelských kasáren
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová
24. Kupní smlouva, Masarykova třída 330/10, Opava
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová
25. Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného za období únor, březen, duben 2021 (Tyršův stadion v Opavě)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Ladislava Halfarová
26. Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Ladislava Halfarová
27. Uplatnění předkupního práva - stavba občanské vybavenosti parc. č. 3266/2 k.ú. Opava - Předměstí (Resslovo nábřeží)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Jiří Elbl
28. Finanční pomoc jižní Moravě postižené tornádem
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová
29. Dotace ostatní - Mgr. Kateřina Blažková - podpora vývoje dětí v domácím prostředí
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová
30. Dotace ostatní - Církevní konzervatoř Německého řádu - Adventní koncert
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová
31. Zásady tvorby a použití fondu školství
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová
32.Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu Opava (tento materiál byl z programu zasedání ZMO dodatečně stažen)
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
33. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové bezúročné půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek
34. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava - "kotlíkové dotace"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek
35. Dohoda o partnerství k projektu "Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Zuzana Skuplíková
36. Program regenerace městské památkové zóny Opava - aktualizace 2021 - 2025
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Bc. Jana Kavanová DiS.
37. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Vladimír Schreier
38. Smlouva o spolupráci dle ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na přípravě cyklistické stezky Opava-Malé Hoštice - Chlebičov
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Ing. Martin Dostál
39. RESOLVE (dodatečné aktivity) - dotační smlouvy a partnerská dohoda (Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, statutární město Opava)
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Ing. Jaromír Hudeček
40. Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva) ke dni 01. 09. 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová
41. Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková
42. Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková
43. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková
44. Dotazy, připomínky a podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková
45.Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Tomáš Navrátil
primátor města
Za správnost: Bc. Jana Műllerová, vedoucí oddělení organizačního